Hitta på sidan

Kartläggning av ytvatten

Kartläggning av våra vatten innebär indelning i olika vattenförekomster, analys av påverkan och risker samt en ekonomisk beskrivning av hur vattnet används.  

Kartläggning

Kartläggningsarbetet, som regleras genom vår föreskrift (2017:20), utförs av vattenmyndigheten med stöd av länsstyrelserna. Havs- och vattenmyndigheten vägleder om kartläggningen.

Vattenförekomster fastställs utifrån om de är sjöar, vattendrag eller kustvatten och delas därefter in i olika vattentyper baserat på bland annat storlek och geologi.

Syftet med den här indelningen är att kunna jämföra bedömningen av vatten mellan olika länder och göra det lättare att ta fram referensförhållanden, det vill säga hur vattenförekomsten ser ut i ett opåverkat tillstånd.

Allt kartläggningsarbete finns redovisat i VISS.

Dike.

Avrinning från jordbruk kan utgöra påverkan på vattnet.

Påverkans- och riskanalys pekar på orsaker

I kartläggningen ingår även en påverkansanalys. Den görs för att kunna reda ut orsakerna till att god vattenstatus inte nås och även risken för försämring framöver.

En uppskattning görs av hur stor påverkan enskilda betydande källor har. Påverkan kan uppkomma från exempelvis avrinning från jordbruk, dämning, eller tätorter.

Om påverkansanlysen visar på en betydande påverkan från omgivande verksamheter, finns en risk för att vattenförekomstens status försämras. I riskanalysen tas ställning till hur statusen kommer att se ut vid slutet av förvaltningscykeln. Även detta finns sammanställt i VISS.

Ekonomisk analys visar hur vattnet används

En ekonomisk analys beskriver vattenanvändningen i ett vattendistrikt, för att identifiera de största användningsområdena och bedöma hur användningen kan komma att utvecklas framöver.

Kostnadstäckningen av vattentjänster ska spegla de verkliga kostnaderna för exempelvis vattenuttag, distribution, rening an använt vatten. Dessutom ska miljö- och resurskostnaderna tas med.

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2018-12-20
Sidansvarig: Webbredaktion