Hitta på sidan

Att klassificera ett vattens status

Alla Sveriges ytvatten – sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon – ska klassificeras utifrån vattnets nuvarande status. HaV vägleder om klassificeringen.

Klassificeringen av ett specifikt vattendrag, sjö eller kustområde syns i databasen VISS. Vattenmyndigheterna ansvarar för klassificeringen av vattnet inom respektive vattendistrikt, men arbetet utförs i stor utsträckning av länsstyrelserna. 

Vägledning

Miljögifter i vatten. Omslag till rapport.

Ladda ner dokumentet
19 december 2016 

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus för miljögifter enligt vår föreskrift HVMFS 2019:25 om klassificering och miljökvalitets­normer avseende ytvatten.

Bedömningsgrunder för statusklassificering

Se även:

  1. Våra föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25). Notera att en innehållsförteckning finns längst bak i föreskriften
  2. Vägledning och föreskrifter för vattenförvaltning

Kemisk ytvattenstatus

God kemisk ytvattenstatus innebär att halterna av giftiga ämnen i en vattenförekomst inte får vara högre än vad som anges i bilaga 6 till Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, HVMFS 2019:25.

Listan med ingående ämnen är baserad på EU-Direktivet om prioriterade ämnen, 2008/105/ EG. Havs- och vattenmyndigheten har också tagit fram några kompletterande gränsvärden för biota och sediment.

Ekologisk status

Den ekologiska statusen ska vägas samman utifrån fasta principer kring de biologiska, fysikalisk-kemiska, hydromorfologiska bedömningsgrunderna och klassificeras utifrån i femgradig skala (hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig) enligt HVMFS 2019:25.

I bedömningen av ekologisk status ingår kvalitetsfaktorn ”särskilda förorenande ämnen” (SFÄ). Dessa ämnen är inte desamma som vid klassificering av kemisk status, utan varje EU-land kan ta fram bedömningsgrunder för ytterligare ämnen av relevans. HaV har tagit fram bedömningsgrunder för 32 ämnen.

Behov av ändringar eller ytterligare bedömningsgrunder ska rapporteras in av Vattenmyndigheterna via ett formulär på denna sida.

Ekologisk potential

  • För vattenförekomster som förklarats som kraftigt modifierade eller konstgjorda är det istället för ekologisk status, den ekologiska potentialen som ska klassificeras.

  • Kraven på de biologiska faktorerna är lite lägre för potential än status, men kraven är de samma för de kemiska faktorerna.
Publicerad: 2015-04-16
Uppdaterad: 2020-09-04
Sidansvarig: Webbredaktion