Kraftigt modifierat vatten och ekologisk potential

Hitta på sidan

Alla vatten har inte samma förutsättningar att kunna nå god ekologisk status. För dessa skulle vattenförvaltningens krav på att uppnå god ekologisk status kunna inverka negativt på verksamheter, med stora konsekvenser för vårt samhälle. Dessa vatten har ett eget mål att nå: god ekologisk potential.

De övergripande miljömålen för samtliga vattenförekomster är att nå god status och att förhindra försämring av status, såvida inte undantag är tillämpliga. För vatten som har påverkats fysiskt av en samhällsnyttig verksamhet eller miljön i stort ges möjlighet att förklara det som ett kraftigt modifierat vatten (KMV). Istället för kravet god ekologisk status som gäller som utgångspunkt för naturliga ytvattenförekomster gäller för ett KMV ett lägre krav som benämns god ekologisk potential (GEP). GEP innebär dock att det fortfarande ställs krav på att ett vatten som är KMV har ett fungerande akvatiskt ekosystem som är specifikt för den typen av fysisk förändring som ett enskilt KMV har. Ett fungerande akvatiskt ekosystem förutsätter att det finns vatten med livskraftiga populationer av de vattentypspecifika arterna av växter eller djur.

Att förklara ett vatten som kraftigt modifierat

Vattenmyndigheterna har möjlighet att förklara en vattenförekomst som kraftigt modifierat vatten om vattenförekomsten har väsentligt ändrad fysisk karaktär (VÄFK). VÄFK innebär att vattenförekomsten har omfattande hydromorfologiska förändringar som är uppenbara när man tittar på ytvattenförekomsten.

I VISS ser du vilka vatten det rör.

Varje KMV kräver en skräddarsydd definition av vilken ekologisk potential som ska gälla i den påverkade ytvattenförekomsten. Den ekologiska potentialen motsvarar då de ekologiska förhållanden som kan uppnås i respektive KMV efter att vattenmyndigheterna har beaktat behovet av att den samhällsnyttiga verksamheten eller miljön i stort fortsatt har väsentligt ändrad fysisk karaktär.

Det finns idag två gällande vägledningar om kraftigt modifierade vatten (KMV). Den ena är övergripande och den andra är specifikt om vattenkraft.

Den nu gällande generella vägledningen har ersatt den tidigare generella vägledningen om kraftigt modifierat vatten. För tidigare gällande vägledning, se

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2024-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion