Vägledning om kraftigt modifierat vatten (KMV) och ekologisk potential

Denna vägledning vägleder om att förklara en ytvattenförekomst som ett kraftigt modifierat vatten och hur dess ekologiska potential ska definieras. Vägledningen behandlar tillämpningen av 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och aktuella bestämmelser i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter.

Hur används vägledning och bilaga?

Åtgärdsbiblioteket i bilaga B ska användas tillsammans med Havs- och vattenmyndighetens vägledning om kraftigt modifierat vatten (KMV) och ekologisk potential, Rapport 2023:12.

Vägledningen beskriver två metoder (referensmetoden och åtgärdsmetoden) för att definiera maximal ekologisk potential (MaxEP) och god ekologisk potential (GEP). Metoderna består av stegvisa processer med sammanlagt åtta steg. Två av dessa är att identifiera åtgärder.

Åtgärderna behöver vara relevanta för var och en av de hydromorfologiska förändringarna. De behöver också vara ekologiskt effektiva i relation till ytvattenförekomstens väsentligt ändrade fysiska karaktär och säkerställa bästa approximation (för MaxEP) och nära bästa approximation (för GEP) av ekologisk kontinuum.

Biblioteket beskriver typiska konsekvenser av olika typer av fysiska förändringar (påverkan) och föreslår åtgärder för att hantera typiska effekter i varje vattenkategori (sjö, vattendrag och kustområde).

Sammanfattning

Denna vägledning ska fungera som en praktisk handledning för de experter inom länsstyrelserna som kommer att arbeta med bedömningsförfarandet för kraftigt modifierade vatten och ekologisk potential. De processer och bedömningar vägledningen hanterar är komplexa och förutsätter således att den som praktiskt tillämpar vägledningen har vissa förkunskaper inom området. Vägledningen är också tänkt att vara användbar för verksamhetsutövare vars verksamhet ligger i en vattenförekomst som förklarats som kraftigt modifierad.

Publicerad: 2023-12-07
Uppdaterad: 2024-02-23
Sidansvarig: Webbredaktion