Vattenförvaltning i Sverige

Hitta på sidan

Sjöar, vattendrag, kust- och övergångsvatten samt grundvatten ingår i en långsiktig och hållbar vattenförvaltning.

Ansvar för genomförande

Ansvaret för genomförandet av vattenförvaltningen ligger på de fem länsstyrelser som är vattenmyndigheter. HaV stödjer vattenmyndigheterna genom vägledning och föreskrifter för ytvatten.

När det gäller grundvatten så är Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, vägledande. SGU ger ut föreskrifter om vattenförvaltningen för grundvatten.

Flera moment

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Den första cykeln avslutades 2009, följande avslutades 2015 och 2021.

En cykel inleds med att vatten kartläggs utifrån befintlig övervakning. Underlaget används sedan för att bedöma och klassificera vattnets tillstånd och påverkan och för att fastställa miljökvalitetsnormer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att nå god vattenkvalitet. Sedan upprättar man förvaltningsplaner för arbetet och som sista steg rapporterar vi arbetet till EU.

Vad gäller för mitt vatten?

I databasen VISS hittar du information om klassning, övervakning, påverkan, miljökvalitetsnormer med mera för en särskild, sjö, vattendrag, eller kustvatten. Du kan söka på vattenförekomster och/eller områden.

Arbetet baseras på vattenförvaltningsförordningen och 5 kap. miljöbalken och är det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten.

Publicerad: 2023-10-10
Sidansvarig: Webbredaktion