Vägledning för vattenförvaltning

Här hittar du en sammanställning av föreskrifter och vägledningar som relaterar till vattenförvaltningsarbetet.

Nedan finner du nationell vägledning för vattenförvaltning. Du hittar också vägledning för vattenförvaltning per moment i förvaltningscykeln

Det finns även vägledning på EU-nivå om vattendirektivet

Vägledning om rapporteringen i samband med ramdirektivet för vatten 2016 Word, 3.3 MB. (svensk översättning av den EU-gemensamma)

För vägledning om grundvatten, se SGU:s webbsida med föreskrifter och vägledningar inom vattenförvaltningsarbetet.

Föreskrifter för vattenförvaltning

Vägledningar och handböcker

Tabell: Nationell vägledning för vattenförvaltning
Typ av dokumentNummerTitel


Vägledning


HaV-rapport 2016:26

Miljögifter i vatten – klassificering av ytvattenstatus

Handbok

NV 2006:1

Samverkan om vattenförvaltning - information, kommunikation och samråd, Handbok 2006:1

Handbok

NV 2007:3

Kartläggning och analys av ytvatten, Handbok 2007:3 Pdf, 669.4 kB.

Handbok

NV 2007:4

Om bestämning av kvalitetskrav i ytvattenförekomster Pdf, 2.8 MB.

Handbok

NV 2008:2

Övervakning av ytvatten, Handbok 2008:2 Pdf, 2.6 MB.

Handbok

NV 2008:4

Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder, Handbok 2008:4

Handbok

NV 2008:6

Åtgärdsprogram inom vattenförvaltningen, handbok 2008:6 Pdf, 816.6 kB.

Handbok

NV 2009:1

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning, planer och program.

Vägledning

2011-04-29

Vägledning om tillämpning av miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten inom tillsynsarbetet Pdf, 180.2 kB.

Faktablad och rapporter

ISBN 978-91-620-8323-6

Skyddade områden enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön Pdf, 1.6 MB.

Sammandrag


Sammandrag från vägledningsdokument nr 4, enligt EU:s gemensamma genomförandestrategi för ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) Pdf, 729.8 kB.

Vägledning

HaV-rapport 2014:12

Vägledning för 4 kap. 9-10 §§ vattenförvaltningsförordningen om förlängd tidsfrist och mindre stränga krav – undantag från att nå en god status/potential till 2015

Vägledning

HaV-rapport 2015:9

Vägledning för 4 kap. 3 § vattenförvaltningsförordningen om kraftigt modifierade vatten

Vägledning

HaV-rapport 2021:23

Att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster i överensstämmelse med bevarandemål för arter och naturtyper

Publicerad: 2014-03-05
Uppdaterad: 2016-10-04
Sidansvarig: Webbredaktion