Undantag för ny eller ändrad verksamhet

Hitta på sidan

Myndigheter och kommuner får under vissa förutsättningar tillåta en ny eller ändrad verksamhet eller åtgärd som egentligen strider mot kraven i 5 kap. 4 miljöbalken. Dessa förutsättningar anges i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen, VFF. Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en vägledning som innehåller myndighetens slutsatser och ställnings­taganden samt tolkning av hur regler inom området bör tillämpas.

Inte försämra eller äventyra

Myndigheter eller kommuner får inte tillåta verksamheter eller åtgärder som ger en ökad förorening eller störning som innebär att vattenmiljö försäm­ras på ett otillåtet sätt. Verksamheter får inte heller tillåtas om de har så stor betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå den status eller potential vattnets kvalitet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm (5 kap. 4 § miljöbalken).

Undantag

Det finns möjlighet till undantag från denna regel. Om förutsättningarna för undantag är uppfyllda kan en verksamhet som medför en försämring av vattenkvaliteten eller som äventyrar att rätt kvalitet uppnås ändå tillåtas.

Möjligheten till undantag kan tillämpas antingen när tillstånd ges till en ny eller ändrad verksamhet som medför nya fysiska förändringar i en vattenförekomst eller till en verksamhet som ändrar en grundvatten­förekomst nivå. I vissa fall finns också möjlighet att tillåta en verksamhet som sänker en ytvattenförekomsts kvalitet från hög status till god status. För samtliga fall kan tillstånd bara ges om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa regleras i 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen.

Vägledning för myndigheter, enskilda och näringsidkare

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en kortare vägledning som inne­håller myndighetens slutsatser och ställnings­taganden samt tolkning av hur regler inom området bör tillämpas. Vägledningen riktar sig till myndigheter, enskilda och näringsidkare.

Om vägledningen

Vissa frågor hanteras på en övergripande nivå och myndigheten kan komma att behöva åter­komma med en mer preciserad vägledning i dessa delar.

Eftersom undantagsmöjligheten för ny verksamhet med mera utgår från artikel 4.7 i vattendirektivet är HaV:s vägledning till stor del baserad på det EU gemensamma vägledningsdokument som finns gällande tolkningen av denna artikel (CIS 36). Information har även hämtats från den vägledning som mer övergripande behandlar förutsättningarna för att ge undantag från vattendirektivets bestämmelser (CIS 20).

HaV har tidigare väglett om undantag som avser tidsfrist och mindre stränga krav enligt 4 kap. 9-10 § vattenförvaltningsförordningen. I denna vägledning hanteras även vissa begrepp exempelvis ”orimliga kostnader” som även måste beaktas i bedömningen av undantag enligt 4 kap. 11-12 §§ vattenförvaltningsförordningen.

Publicerad: 2019-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion