Miljökvalitetsnormer för ytvatten

Hitta på sidan

Miljökvalitetsnormer för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst.

Vilken miljökvalitetsnorm som gäller för ett specifikt vatten hittar du i VISS (sök på vattenförekomster och/eller områden).

Miljökvalitetsnormer finns beslutade för varje vattendistrikt

Miljökvalitetsnormer finns beslutade för varje vattendistrikt och finns dokumenterade på Vattenmyndigheternas webbplats.

HaV ger vägledning om hur miljökvalitetsnormer fastställs och hur de ska beaktas vid tillsyn. Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs, bland annat genom beslut enligt miljöbalken (till exempel tillsyn och prövning) samt plan- och bygglagen.

Miljökvalitetsnormer för vatten fastställs med stöd av 5 kap MB, enligt vattenförvaltningsförordningen och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19 samt HVMFS 2015:4. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet  vid en viss tidpunkt, till exempel "god status 2015". 

Läs mer om miljökvalitetsnormer och hur de tillämpas.

Det är möjligt att göra vissa undantag

Grundkravet är att god status ska nås 2015 om inte undantag beslutas. Det finns en viss möjlighet att göra undantag från grundkravet om god status till 2015 och fastställa miljökvalitetsnormen till exempelvis måttlig status 2015. Alternativt kan tidpunkten då god status ska uppnås förlängas, till exempel till 2027.

Särskilda regler gäller också för kraftigt modifierade/konstgjorda vatten.

Undantag från grundkravet (god status 2015) är bara motiverat om det är tekniskt omöjligt, orimligt dyrt att vidta åtgärder eller att det finns naturliga skäl som gör det omöjligt att nå god status 2015.

Publicerad: 2014-03-04
Uppdaterad: 2019-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion