Miljögifter i ytvatten - klassificering av status

Klassificering av ytvattenstatus är en viktig utgångspunkt för att fastställa miljökvalitetsnormer enligt vattenförvaltningsförordningen. Den här vägledningen ska underlätta vid klassificering av ekologisk status och kemisk ytvattenstatus avseende miljögifter.

Miljögifter i vatten. Omslag till rapport.

Om vägledningen

Den här vägledningen beskriver lämpligt tillvägagångssätt vid vattenmyndigheternas klassificering av ytvattenstatus för miljögifter enligt vår föreskrift HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Den riktar sig främst till vattenmyndigheter och länsstyrelser i deras arbete med att klassificera ekologisk status och kemisk ytvattenstatus med avseende på miljögifter i landets ytvattenförekomster. Vägledningen är uppdelad i två delar.

I den första delen beskriver vi arbetsgången, de olika delmomenten i klassificeringen och vissa begrepp på en övergripande nivå. Här beskrivs bland annat vilka bedömningsgrunder man ska utgå från och hur resultat ska vägas samman vid klassificering av ekologisk status.

Den andra delen beskriver vissa av de metoder och bedömningar som kan behöva göras på en mer teknisk nivå och indelat utifrån vilken matris (vatten, sediment eller biota) som ska bedömas. Del två är främst fokuserad på att ge en mer detaljerad vägledning vid utvärdering av övervakningsresultat för vatten. Det gäller i synnerhet beräkning av biotillgänglig vattenkoncentration för metallerna bly, nickel, koppar och zink. Vägledningen ger också stöd när uppmätta koncentrationer i sediment och biota ska utvärderas.

Publicerad: 2016-12-19
Uppdaterad: 2018-11-12
Sidansvarig: Webbredaktion