Status, potential och kvalitetskrav för sjöar, vattendrag, kustvatten och vatten i övergångszon

En handbok om hur kvalitetskrav i ytvattenförekomster kan bestämmas och följas upp.

Syfte med denna handbok

Handboken riktar sig i första hand till dem som arbetar med att klassificera ekologisk status eller potential och kemisk ytvattenstatus samt med att fastställa miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster. Syftet med handboken är att förtydliga och tolka Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2008:1, vattenförvaltningsförordningen samt ramdirektivet för vatten. Handboken är tänkt att ge övergripande vägledning till hur kvalitetskrav i ytvatten kan bestämmas och följas upp.

Handboken fokuserar främst på den kunskap som finns i dag och kan införskaffas fram till nästa förvaltningsplan. Tanken har varit att ta fram en ”steg för steg” handledning och att underlätta i de fall vattenmyndigheten behöver göra en expertbedömning utifrån det begränsade underlagsmaterial som finns tillgängligt idag, såsom miljödata och modeller med mera. Handbokens syfte är även att, i möjligaste mån, bidra till att det sker en likvärdig bedömning av vattenkvaliteten över hela Sverige.

Den innehåller dock inte detaljinformation kring hur arbetet praktiskt kan ske inom ett avrinningsområde. En central del av såväl bestämmandet av kvalitetskrav som uppföljningen av status eller potential är tolkningen av de resultat man får vid tillämpningen av bedömningsgrunderna på observerade data. Här har det identifierats ett stort behov av vägledning.

Det finns även ett stort behov av vägledning när det råder brist på underlagsdata till bedömningsgrunderna och en expertbedömning måste göras. Många av dessa frågor behandlas i denna handbok, men också i handboken för kartläggning och analys och i handboken för övervakning.