Rapportera behov av bedömningsgrunder för särskilda förorenande ämnen

Hitta på sidan

Detta formulär används för att rapportera in behov av bedömningsgrunder för särskilda förorenade ämnen.

Behov av nya bedömningsgrunder

Klassificering av särskilda förorenande ämnen (SFÄ) ska göras med utgångspunkt från de bedömningsgrunder som ingår i:

HaV:s föreskrifter 2019:25.

Föreskrifterna har i dagsläget med bedömningsgrunder för 32 ämnen. Om vattenmyndigheten identifierar ytterligare ämnen som släpps ut eller tillförs i betydande mängd i en ytvattenförekomst ska detta rapporteras till HaV. Betydande mängd innebär att koncentrationen av det förorenande ämnet i vattenförekomsten överstiger ett toxicitetsgränsvärde (till exempel PNEC enligt Reach). Behov av bedömningsgrund i sediment eller biota för ämnen som redan har värde i ytvatten kan också rapporteras in.

Förutom vattenmyndigheten så kan andra intressenter så som myndigheter, länsstyrelser, miljöorganisationer och industrin rapportera in behov. Ange tydligt vilka skäl som ligger till grund för önskemål om nya bedömningsgrunder och bifoga underlag.

Frågor markerade med * är obligatoriska.

Rapporteringsformulär

Bakgrundsdata och preliminär riskbedömning.

Hur är koncentrationen skattad, modellerad eller uppmätt? Vilken matris? Ange vattenförekomst och provtagningsplats?


Till exempel, toxicitets värde för ämnen som tagits fram i andra sammanhang så som kemikalielagstiftning (PNEC), bekämpningsmedelslagstiftning eller toxicitetsdata från litteraturen.
Huvudsakliga utsläppskällor (eller sektorer) och till vilken matris det släpps ut (luft, vatten) samt eventuell information om mängder eller volymer. Information om ämnet ingår i produkter och vilka typer av produktkategorier. Om ämnet är förbjudet: ange andra tänkbara spridningskällor (till exempel indirekt via deponier eller reningsverk)


Exempel på andra skäl kan vara att det är ett PBT-ämne och/eller kan innebära risk för påverkan på organismer högre upp i näringskedjan (till exempel fiskätande fåglar, eller människor via intag av fisk och skaldjur)

Publicerad: 2020-09-07
Sidansvarig: Webbredaktion