Om personuppgifter

Hitta på sidan

Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur HaV hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

HaV:s dataskyddspolicy

Detta är en sammanfattning av hur HaV hanterar personuppgifter. Vi lämnar mer specifik information om hur dina personuppgifter kommer att behandlas i samband med att vi samlar in dem.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som direkt eller indirekt går att koppla till dig som person, eller dig som person i egenskap av innehavare av enskild firma.

Exempel på personuppgifter är:

 • namn
 • adress
 • personnummer
 • e-postadress
 • fotografi
 • diarienummer för ett ärende.

HaV är ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Med behandling av personuppgifter menas i princip all hantering av personuppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, läsa, skriva ut uppgifterna eller radera dem.

HaV är personuppgiftsansvarig för hanteringen av personuppgifter inom myndighetens verksamhet. HaV behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Denna förordning kallas för dataskyddsförordningen och brukar förkortas GDPR.

Olika typer av personuppgifter och olika ändamål

HaV samlar in och behandlar olika kategorier av personuppgifter för olika syften. De flesta personuppgifter hanteras för att det är nödvändigt för att HaV ska kunna fullgöra sina specifika uppdrag, följa lagstiftning om diarieföring och arkivering eller för att myndighetens interna administration ska fungera. I sällsynta fall kan det vara så att HaV behandlar personuppgifter endast med stöd av samtycke från de enskilda.

Laglig grund

HaV måste ha en laglig grund enligt dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter. Det finns olika grunder som ger HaV rätt att lagra och i övrigt hantera personuppgifter. Det är ändamålet med behandlingen som avgör vilken laglig grund som är tillämplig.

Det kan vara så att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för HaV, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person eller för att behandlingen är nödvändig för att HaV ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse (det vill säga fullgöra sina åligganden och uppdrag) eller myndighetsutövning. Personuppgifter kan i vissa fall också behandlas av HaV grundat på samtycke.

Lagringstider

Personuppgifter måste hanteras i enlighet med hanteringsprinciperna i dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att personuppgifter inte får sparas under längre tid än vad som är nödvändigt utifrån ändamålet med behandlingen. Därför rensas, gallras eller avidentifieras personuppgifter regelbundet.

De personuppgifter som HaV samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.

Offentlighetsprincipen

HaV är en statlig myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar som ges in till HaV kan komma att lämnas ut till den som begär det, även när handlingarna innehåller personuppgifter. I vissa fall kan uppgifter vara sekretessbelagda och lämnas då inte ut.

Utöver rätten att begära ut en allmän handling enligt offentlighetsprincipen kan HaV i vissa fall behöva lämna ut personuppgifter på grund av en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller på grund av en rättslig förpliktelse som HaV har, se nedan.

Personuppgifter som skickas till andra

HaV lämnar i vissa fall personuppgifter till andra myndigheter, Europeiska kommissionen och internationella organisationer så som HELCOM och Ospar. Till exempel förs loggboksuppgifter från yrkesfisket över till kommissionen. Sådan överföring av personuppgifter grundar sig oftast på en rättslig skyldighet för HaV, eller på att det är nödvändigt för att HaV ska kunna fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse, det vill säga fullgöra sina åligganden och uppdrag.

I de fall som HaV behöver föra över personuppgifter utanför EU, så som till internationella organisationer, kommer HaV att vidta de rimliga juridiska, organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att uppnå en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Du blir även informerad om att sådan överföring sker i samband med att du lämnar dina personuppgifter till HaV.

I HaV:s verksamhet används ett antal olika webbtjänster och IT-system. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara HaV:s personal som har tillgång till personuppgifterna i dem. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är installerade hos leverantören eller är molnlösningar och då överförs personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören personuppgiftsbiträde och hanterar personuppgifterna på HaV:s uppdrag och enligt våra instruktioner.

Insamling och behandling av personuppgifter

Nedan finner du information om den mest vanligt förekommande behandlingen av personuppgifter på myndigheten. Du får i egenskap av registrerad mer utförlig information i de fall som HaV samlar in uppgifter från dig.

Anställda och arbetssökande

HaV hämtar folkbokföringsuppgifter för att uppdatera personuppgifterna för dem som har fiskelicens eller särskilt tillstånd för ett fiske.

HaV behandlar personuppgifter om dig som söker anställning på HaV. De personuppgifter som du lämnar i HaV:s rekryteringssystem behövs för att HaV ska kunna ta emot och behandla din ansökan om anställning på HaV. Du kan även prenumerera på jobbnyheter från HaV. Du hittar mer utförlig information om hur HaV hanterar personuppgifter inom rekryteringsprocessen här.

Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras. HaV använder sig av ett så kallat personuppgiftsbiträde inom rekryteringsprocessen.

Som arbetsgivare får HaV lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet, så som att kunna betala ut lön.

I vissa fall behandlar HaV personuppgifter om dig som anställd utifrån att det är nödvändigt för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller en rättslig skyldighet, så som när HaV lämnar personuppgifter till bland annat Skatteverket och Statens tjänstepensionsverk. Som anställd hittar du mer om hur HaV behandlar dina personuppgifter i bilagan till ditt anställningsavtal.

Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser. Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.

Arbetsmaterial och e-post

HaV behandlar personuppgifter i samband med att tjänstemän på HaV upprättar PM och andra skrivelser, i samband med minnesanteckningar och protokoll, i samband med listor över remissinstanser och liknande. HaV behandlar också personuppgifter när e-post skickas från eller tas emot av HaV.

Den behandling av personuppgifter som sker i arbetsdokument och e-post sker för att det är nödvändigt för att HaV:s verksamhet ska kunna fungera och för att HaV ska kunna fullgöra sina uppdrag, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Ibland bildas referens- eller samrådsgrupper med externa aktörer i syfte att ta in synpunkter och ge dem insyn i det pågående arbetet. Namn och kontaktuppgifter för gruppdeltagarna behandlas då hos HaV för detta syfte fram till att arbetet är slutfört eller personen avslutat sin medverkan. Kontaktlistor kan också vara nödvändiga i samband med genomförandet av projekt och program. Den rättsliga grunden för detta är fullgörande av allmänt intresse.

HaV är en statlig myndighet och har som sådan kontakt med privatpersoner som till exempel vill ställa frågor till HaV. I den mån som enskilda skriver e-post till myndigheten kommer e-postadresser och innehåll i e-posten att behandlas av HaV under den tid som HaV tar emot e-posten och då HaV svarar. Om förfrågan inte leder till att ett ärende diarieförs, raderas sådan e-post efter att frågan besvarats. Laglig grund för HaV:s behandling är att det är nödvändigt för HaV att ta emot och besvara e-post för att fullgöra ett allmänt intresse.

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

HaV har behov av att undersöka hur olika intressenter uppfattar myndigheten och myndighetens kommunikation. I detta syfte genomför HaV olika typer av undersökningar i egen regi eller genom uppdrag till konsult. HaV använder i dessa fall kontaktuppgifter till intressenter som myndigheten redan behandlar inom ramen för samråd och löpande arbete. HaV bedömer att denna behandling av personuppgifterna är förenlig med det ursprungliga ändamålet för att behandla kontaktuppgifterna i fråga. Laglig grund för att använda kontaktuppgifterna till myndighetens kvalitetmätningar är att förbättra myndighetens arbete, det vill säga det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse. I de fall som HaV anlitar en konsult för kvalitetsmätningen är konsulten personuppgiftsbiträde åt HaV och behandlar kontaktuppgifter och svar för HaV:s räkning. För ändamålet kvalitetsmätning/undersökning sparas inga personuppgifter efter att undersökningen är genomförd.

Anmälan till konferens eller prenumeration

HaV behandlar namn, adress och e-postadresser till de som anmält att de önskar prenumerera på information från HaV. Utskick från HaV finns bland annat i fråga om nya fiskeregler, små avlopp, kart- och geodatatjänster och havsplanering.

HaV behandlar anmälda e-postadresser för att kunna skicka nyheterna i fråga. Behandlingen sker med samtycke som laglig grund. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, se under Dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas bara så länge som du är prenumerant eller så länge det krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. Personuppgifter som lämnas i samband med anmälningar till konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen.

Ändra eller avsluta din prenumeration genom att mejla till havochvatten@havochvatten.se.

HaV behandlar personuppgifter i samband med fakturering vid utlämnande av allmän handling. HaV behandlar då namn och fakturaadress samt information om handlingarna är papperskopior eller i elektronisk form, antal sidor/filer och belopp. Faktureringen sker mot bakgrund av avgiftsförordningens krav på avgift och laglig grund för HaV:s behandling är allmänt intresse. Personuppgifterna bevaras i 10 år.

Yrkesfiskare

HaV samlar in och behandlar personuppgifter om dig som befälhavare, licensinnehavare och yrkesfiskare för att kunna uppfylla sina åtaganden enligt nationell- och EU-fiskerilagstiftning, och för att personuppgifterna behövs i HaV:s myndighetsutövning. Laglig grund för behandlingen är att den är nödvändig för att HaV ska kunna fullgöra en uppgift av allmänt intresse, för att fullgöra en rättslig skyldighet och i HaV:s myndighetsutövning.

HaV behandlar personuppgifter inom ramen för inspektion och kontroll, i samband med insamling av fångstdata som lämnas i loggbok, kustfiskejournal, landningsdeklarationer, sötvattenjournal och årlig fångstrapport för inlandsfiske.

HaV behandlar personuppgifter också i samband med att anmälningar och rapporter görs per telefon till FMC. Sådana anmälningar avser till exempel föranmälningar, anmälan om utestående redskap och förlorade redskap, ålfiske.

Samtal till FMC spelas in för att säkerställa att HaV har nödvändig dokumentation vid eventuella framtida ärenden om administrativ sanktionsavgift. Inspelade samtal raderas efter ett år från inspelningsdatum.

HaV samlar in och behandlar personuppgifter i form av VMS- och AIS- data. AIS-data hämtas från Kustbevakningens databas Sjöbasis. Uppgifterna behövs bland annat för att HaV ska kunna verifiera fångstresan enligt fiskeloggboken så att fångst avräknas rätt kvot i rätt havsområde, för planering av kontrollinsatser och för att kunna övervaka regelefterlevnad i havsområden med restriktioner för fisket.

HaV samlar in och behandlar personuppgifter när du som befälhavare lämnar uppgifter om partier till spårbarhetsaktörerna, som lägger in uppgifterna i spårbarhetssystemet. Spårbarhet av fiskeriprodukter är en del av kontrollen av saluföringen av fiskeriprodukter, som behövs för bevarande av fiskebestånden och för att komma åt olovligt fiske och hindra otillåten införsel av fiskeriprodukter till EU från tredje land.

HaV samlar in och behandlar personuppgifter om dig som ansöker om fiskelicens eller särskilt tillstånd. Uppgifterna behandlas inom ramen för HaV:s myndighetsutövning.

Personuppgifter behandlas när HaV hanterar ärenden om fiskelicenser och personliga fiskelicenser, särskilda tillstånd, individuella fiskerättigheter/fiskemöjligheter och överlåtelse av dessa, före detta yrkesfiskelicenser och före detta fartygstillstånd.

HaV behandlar personuppgifter inom ramen för handläggning och beslut i ärenden enligt fiskelagen och förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Exempel på sådana ärenden är administrativa sanktionsavgifter, prickar eller särskild avgift.

Uppgifter om namn, personnummer, misstänkt överträdelse och andra relevanta uppgifter behandlas därför i den mån som det är nödvändigt i HaV:s myndighetsutövning. Uppgifterna bevaras.

HaV samlar in och behandlar personuppgifter inom ramen för hanteringen av fångstintyg i fråga om import från tredje land.

Havs- och vattenmyndigheten är en av de myndigheter som ansvarar för officiell statistik i Sverige. Vi har ansvar för den officiella statistiken inom områdena fiske samt havs- och vattenmiljö. Inom statistikområdet fiske ingår statistik om både yrkesmässigt fiske och fritidsfiske.

Förutom den officiella statistiken ansvarar HaV också för att ta fram och rapportera statistik om yrkesfisket i enlighet med kraven i EU:s datainsamlingsförordning. Datainsamlingsförordningen kräver bland annat att ekonomiska uppgifter årligen ska samlas in per flottsegment. Uppgifterna som samlas in används även för att kunna presentera den ekonomiska situationen i fisket för politiker, branschen och allmänheten.

Yrkesmässigt fiske

Uppgifter om fisk- och skaldjursfångster samt försäljningsvärdet i första handelsledet hämtas från de loggboksuppgifter och avräkningsnotor som rapporteras till HaV. För det yrkesmässiga fisket i havet ingår även fartygsuppgifter. Statistiken om yrkesfisket i sötvatten grundar sig på de uppgifter som rapporteras till HaV av fisket.

En utpekad medarbetare på uppföljningsenheten arbetar med den officiella statistiken om yrkesfisket. Statistiken presenteras i tabellform på HaV:s webbplats och i Statistiska Centralbyråns, SCB, statistiska databas. Statistiken presenteras på samlad nivå så att inga uppgifter kan spåras till en enskild person.

HaV:s årliga insamling av ekonomiska uppgifter om yrkesfisket genomförs för att Sverige ska kunna uppfylla de krav som ställs i datainsamlingsförordningen, det vill säga för att uppfylla en rättslig skyldighet. Vid sidan av uppgifterna i enkätsvaren beställer HaV data från SCB:s Företagens ekonomi. Där finns ekonomisk information så som intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder. Uppgifter från enkätsvaren och Företagens ekonomi bearbetas och sammanställs sedan till statistik till EU.

HaV får enligt datainsamlingsförordningen endast använda uppgifterna för att ta fram statistik och analys. Uppgifterna får inte användas i ärendehantering som berör enskilda uppgiftslämnare och hanteringen av uppgifterna är åtskild från annan verksamhet vid myndigheten. Det är utpekade medarbetare på enheten för fiskereglering som hanterar enkätsvaren. Statistiken till EU presenteras på samlad nivå så att inga uppgifter kan spåras till företag eller enskild firma. Enkätsvaren arkiveras.

Fritidsfiske

Statistiken för fritidsfisket i Sverige tas fram av SCB på uppdrag av HaV. Detta innebär att HaV är personuppgiftsansvarig och att SCB hanterar personuppgifterna som personuppgiftsbiträde.

Undersökningen är en nationell enkätundersökning som riktar sig till slumpvis utvalda personer folkbokförda i Sverige. Uppgifterna samlas in för att HaV ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som statistikmyndighet samt för att användas som underlag i myndighetens fiskförvaltning. SCB bearbetar svar som lämnats in och kompletterar dessa med folkbokföringsuppgifter samt demografiska uppgifter. SCB avidentifierar alla uppgifter innan de lämnas över till HaV för fortsatt analys. Statistiken presenteras på samlad nivå så att inga uppgifter kan spåras till en enskild person.

Personuppgiftsansvar

Havs- och vattenmyndigheten, HaV är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med övervakning av bifångster. Vi behandlar personuppgifterna i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

SLU Aqua behandlar personuppgifterna för HaV:s räkning enligt nedan och är därmed personuppgiftsbiträde till HaV.

Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter är uppgifter som antingen direkt eller med hjälp av annan information kan identifiera en levande fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, e-postadress eller fotografi.

SLU Aqua behandlar personuppgifter som samlas in genom övervakningen, i form av videoinspelningar, GPS-data, observatörsprotokoll och egenprotokoll från befälhavare. SLU Aqua behandlar också kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och mejladresser) för de yrkesfiskare som har tillstånd att fiska med garn. Havs- och vattenmyndigheten tillhandahåller uppgifterna.

Avsikten med filmövervakningen är att observera bifångster. Det finns inget intresse av att filma personer. Kamerasystemen monteras därför, så långt det är möjligt, så att detta inte sker. För att avidentifiera människor eller fartygsbeteckning när videoinspelningarna kommer in till SLU Aqua använder vi en teknik som kallas maskning. Det innebär att tekniken känner igen människor och omedelbart avidentifierar ansikten och personer genom att skugga dem.

Ändamålet med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU:s datainsamlingsförordningar (Rådets förordning 2017/1004 och Kommissionens beslut 2021/1167 och 2021/1168) om upprättande av en unionsram för insamling, förvaltning och användning av data inom fiskerisektorn samt till stöd för vetenskaplig rådgivning om den gemensamma fiskeripolitiken.

SLU Aqua genomför projektet på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten dels i enighet med den nationella arbetsplan som Kommissionen godkänt (Swedish Work Plan for data collection in the fisheries and aquaculture sectors 2022-2024, v 1.4, Havs- och vattenmyndigheten 2022-10-14) och dels i enighet med den övervakning som HaV beskrivit i rapportering av regeringsuppdrag (N2022/01229, HaV:s dnr 1914-22).

Laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att HaV ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt ovan och utföra en uppgift av allmänt intresse.

Vem tar del av personuppgifterna?

SLU Aqua behandlar personuppgifterna för HaV:s räkning. Endast utpekade medarbetare på SLU Aqua behandlar personuppgifterna.

Lagringsperiod

De ursprungliga filmerna gallras (tas bort) skyndsamt efter det att personuppgifter i filmerna (människor och fartygsbeteckningar) blivit maskade. Maskade videoinspelningar sparas för analys i upp till 90 dagar. Maskade videoinspelningar som är viktiga som referensmaterial bevaras.

SLU Aqua bevarar för HaV:s räkning GPS-data, observatörsprotokoll och egenprotokoll från befälhavare.

Kontaktuppgifter gallras fortlöpande när de blir inaktuella.

Övrigt

Videoinspelningar, GPS-data, observatörsprotokoll och egenprotokoll från befälhavare utgör allmän handling hos SLU Aqua och HaV. Offentlighetsprincipen innebär att handlingar som är allmänna ska lämnas ut till den som efterfrågar handlingen förutom uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess och efter en prövning behöver sekretessbeläggas (offentlighetsprincipen).

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Du hittar mer information om dina rättigheter när HaV behandlar dina personuppgifter på https://www.havochvatten.se/sa-behandlar-hav-dina-personuppgifter

Om du har frågor om hur HaV eller SLU Aqua behandlar personuppgifter kan du kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se eller dataskyddsombudet på SLU dataskydd@slu.se. Du har även rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, imy@imy.se eller 08-657 61 00.

Säkerhetsåtgärder

HaV vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att all information som HaV behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.

All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med beaktande av dataskyddslagstiftningen.

Dina rättigheter

Information om behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att veta bland annat i vilket syfte och på vilket sätt som HaV behandlar dina personuppgifter. Information ska ges till dig redan i samband med att du lämnar personuppgifter till HaV. Vi ger information om hur vi behandlar dina personuppgifter på flera sätt.

På denna sida har vi samlat generell information om hur HaV behandlar dina personuppgifter. Mer detaljerad information får du i samband med att du lämnar personuppgifter till HaV via blanketter, i webbformulär, e-tjänster och liknande.

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av HaV. Du har också rätt att komplettera personuppgifterna med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Om du vet att uppgifter om dig är felaktiga och i vilket sammanhang, bör du kontakta ansvarig handläggare på HaV. Om du inte vet vem du ska kontakta, kan du skriva till HaV:s dataskyddsombud, på dataskyddsombud@havochvatten.se.

Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter hos HaV raderade.

Uppgifterna ska raderas i följande fall:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och HaV:s skäl att behandla personuppgifterna inte väger tyngre än ditt intresse.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att till exempel uppfylla en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden som uppgifternas korrekthet utreds.

Du har i vissa fall rätt att invända mot HaV:s behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när HaV behandlar personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i HaV:s myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Om du invänder mot HaV:s behandling av dina personuppgifter, måste HaV besluta om behandlingen ska fortsätta eller upphöra. HaV får fortsätta att behandla uppgifterna bara om HaV kan visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas, som väger tyngre än dina intressen. Behandlingen får också fortsätta om det krävs för att HaV ska kunna fastställa eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om du tycker att HaV behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, eller att du inte fått bra information, kontakta oss gärna så att vi kan utreda vad som hänt och rätta till om fel begåtts.

Om du ändå anser att HaV behandlar uppgifter om dig i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).

Du har rätt att veta vilka personuppgifter rörande dig som behandlas av HaV. Du har även rätt till viss information om behandlingen.

Här kan du ansöka om ett registerutdrag.

I vissa fall behandlar HaV dina personuppgifter endast med stöd av ditt samtycke, till exempel när du prenumererar på nyheter från HaV. Du kan då när som helst återkalla ditt samtycke, och i samband med detta även begära att dina personuppgifter tas bort.

För att avregistrera en prenumeration på nyhetsbrev kan du mejla till havochvatten@havochvatten.se.

Personuppgiftsincidenter

Överföring av IP-adress till Google

 • Pågått sedan: 2020-09-01
 • Upptäcktes: 2021-02-25
 • Åtgärdades: 2021-02-25

Förklaring

Funktionen för IP-anonymisering i verktyget Google webbanalys var aktiverad i Havs- och vattenmyndighetens webbpubliceringsverktyg SiteVision under perioden 1/9 2020, när myndigheten lanserade sin nya webbplats till den 25/2 2021 när vi avaktiverade funktionen efter att ha konstaterat att anonymiseringen inte fungerade som utlovat.

Felet berodde på att SiteVision skrev ut en felaktig källkod och uppmärksammades genom en granskning av Sveriges Radio som publicerades 2021-02-25.

Överföring av personuppgift till land utanför EU/EES

Myndigheten har uppmärksammats på att webbläsare för besökare på myndighetens hemsida skickar IP-adresser till Google innan Google ändrar IP-adresserna med hjälp av deras funktion för IP-anonymisering (se ovan). Detta förfarande anser vi vara en överföring av personuppgift till land utanför EU/EES.

Enligt en dom från EU-domstolen (Schrems II) är det inte tillåtet att överföra personuppgift till servrar som ligger i land utanför EU/EES (tredje land) om inte detta land kan garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter eller personuppgifterna genom andra mekanismer och kompletterande skyddsåtgärder kan skyddas på ett adekvat sätt . Myndigheten har därför tagit bort länken till Googles verktyg för webbanalys från källkoden på myndighetens hemsida från och med 2021-04-26, det vill säga vi har därför upphört med användningen av Googles verktyg för webbanalys.

Kontakt

Har du frågor om hur HaV behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta dataskyddsombudet på HaV, dataskyddsombud@havochvatten.se.

Publicerad: 2017-11-02
Uppdaterad: 2023-04-24
Sidansvarig: Webbredaktion