Full koll på våra vatten

Hitta på sidan

För att kunna förvalta våra vatten på bästa sätt krävs övervakning av tillstånden i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Handlingsplan

Full koll på våra vatten är en handlingsplan som har tagits fram av Havs- och vattenmyndigheten (HaV), länsstyrelserna, Naturvårdsverket (NV), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och vattenmyndigheterna.

Handlingsplanen är en myndighetsgemensam plan med den övergripande målsättningen att genomföra övervakning som uppfyller krav enligt Vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och därmed även rekommendationerna från EU-kommissionen. Planen syftar till att beskriva behovet av övervakning, bidra till att övervakningen genomförs samt underlätta rapportering av data till nationella datavärdar och rapportering av övervakningsprogram till EU-kommissionen.

vattenmätning i göta älv fotograf: Natalie Greppi

Vattenmätning vid muddringsarbete i Göta älv. Foto: Natalie Greppi

En första version av handlingsplanen fastställdes 2016 (version 1.3). Inför arbetet 2021 och framåt har planen uppdaterats, version 2.0, och kommer att styra det arbete vi gemensamt ska utföra fram till 2026.

Planen består av olika moment som behöver genomföras för att åtgärda brister i dagens övervakning samt beskriver roller och ansvar för genomförande av momenten. Varje myndighet har ett utpekat drivansvar för att genomföra olika moment som ingår i planen. Såväl prioriteringar som moment i planen kan komma att revideras om behov uppstår.

Moment och status

Här finns en sammanställning av de moment som ingår handlingsplan Full koll på våra vatten i både version 1.3 och version 2.0 samt vilken status momenten har.

Momenten presenteras uppdelade på:

  • A - Utredningar och pilotprojekt
  • B - Vägledningar
  • C - Beskriva behovet av övervakning
  • D - Implementering av program
  • E - Utveckla VISS för övervakningens behov
  • F - Säkerställa dataflöden till nationell datavärd
  • G - Rapportering av data till kommissionen
A – Utredningar och pilotprojekt

Namn på moment

Momentkod

Status/Kommentar

Inventering av möjliga provtagningsplatser för grundvatten

A1

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Redovisning av uppdrag: Utökad miljöövervakning av grundvatten för anpassning till vattenförvaltningens behov. (Dnr HaV 2084-16, 2062-17 SGU: 35-1488/2016, 35-1209/2017)

Utveckling av metodik för gruppering av ytvatten

A2

Momentet är delvist genomfört. Det som återstår är omformulerat och ingår i moment A9 och A10.

Dokumentation kopplat till momentet:

Kustzonsmodellen inom vattenförvaltningen - Vidareutveckling av användningsområden (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2019:22)

Full koll på våra vatten – Delrapport 2 Grupperingsmetodik

Delrapport (SLU ID: SLU.SLU.aqua.2018.5.2-24

2018-10-23)

Instruktion för beskrivning av grundvattensystem (konceptuella modeller)

A3

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Vägledning: Metod för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten - SGU-rapport 2017:092017-06-29 Dnr: 314-1275/2016

Pilotprojekt - Grundvattenberoende ekosystem

A4

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Redovisning av uppdrag: Utökad miljöövervakning av grundvatten för anpassning till vattenförvaltningens behov. (Dnr HaV 2084-16, 2062-17 SGU: 35-1488/2016, 35-1209/2017)

Behov av underlag från påverkans- och riskbedömning för design av övervakningsprogram

A5

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Moment A5 – Behov av underlag från påverkans och riskbedömning för design av övervakningsprogram för ytvatten. Utgiven av: Vattenmyndigheterna i samverkan

Utveckling av den kvantitativa övervakningen för grundvatten

A6

pågår

Utreda behov av kompletterande övervakning i skyddade områden exklusive dricksvatten.

A7

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Moment A7 - Krav på kompletterande övervakning i skyddade områden. Utgiven av: Vattenmyndigheterna i samverkan

Utgivningsår: 2019. Ansvarigt distrikt: Södra Östersjöns vattendistrikt

Utredning om hanteringen av data från råvattenkontrollen

A8

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment A11.

Utveckling av metodik för gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning – näringsämnen, försurning, miljögifter

A9

Pågår

Utveckling av metodik för gruppering av kustvatten, kontrollerande och operativ övervakning - inkl miljögifter

A10

Pågår

Utredning om behovet av data från råvattenkontrollen för risk och statusbedömningar

A11

Pausat i avvaktan på utredning

Utvärdera och analysera vilken övervakning som behövs vid olika påverkanstyper

A12

Pågår

Metoder för och kvalitetssäkring av undersökande övervakning

A13

Ej påbörjat.

Övergripande rapport/analys gällande skillnad mellan behov av övervakning och nuvarande övervakning – ytvatten

A14

Pågår

Utveckla strategi för organisation av övervakningen samt finansieringsform

A15

Genomfört. Fortsatta arbete inom strategisk grupp för vattenförvaltningens övervakning.

B - Vägledningar

Moment

Momentkod

Kommentar

Vägledning för övervakning av ytvatten enligt föreskrift HVMFS 2015:26

B1

Pågår

Vägledning för övervakning av grundvattenberoende ekosystem

B2

Genomfört. Dokumentation kopplat till momentet finns digitalt på SGU:s webbplats.

Vägledning för övervakning av skyddade områden för dricksvatten

B3

Omformulerat, ingår nu i moment B1

Vägledning/Tillsynsvägledning för att ta fram recipientkontrollprogram

B4

Pågår

Metod för övervakning av artsammansättning i grundvattenberoende terrestra ekosystem

B5

Pausat

C – Beskriva behovet av övervakning

Moment

Momentkod

Kommentar

Gruppering av grundvatten

C1

Genomfört.

Gruppering av ytvatten

C2

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment C7, C8 och C9.

Ta fram kontrollerande och operativa övervakningsprogram

C3

-

- Grundvatten

C3.1

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Miljöövervakningsbehovet för grundvatten

SGU-rapport 2020:27 Dnr: 35-910/2019

Sveriges miljöövervakning av grundvatten år 2020 – Kartläggning av länsvisa behov och brister SGU-rapport 2021:22

- Sjöar och vattendrag

C3.2

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment C10.1 och C10.2.

- Kustvatten

C3.3

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment C10.3 och C10.4.

- Miljöfarliga ämnen i ytvatten

C3.4

Genomfört. Arbetet med miljögifter fortsätter i moment C10.

Ta fram program för övervakning av skyddade områden

C4

-

- Dricksvatten

C4.1

Genomfört.

Dokumentation kopplat till momentet:

Övervakningsprogram för dricksvattenförekomster Full koll på våra vatten, delmoment C 4:1

Dnr 537-5950-20. Vattenmyndigheterna

Strategi för undersökande övervakning

C5

Genomfört. Slutförande av rapport pågår.

Tillämpning av grupperingen av grundvatten

C6

Pågår

Gruppering av sjöar och vattendrag, operativ övervakning, inklusive miljögifter

C7

Pågår

Gruppering av kustvatten, kontrollerande, inklusive miljögifter

C8

Pågår

Gruppering av kustvatten, operativ, inklusive miljögifter

C9

Pågår

Ta fram beskrivning av kontrollerande och operativa övervakningsprogram

C10

-

- Sjöar och vattendrag, kontrollerande – inklusive miljögifter

C10.1

Pågår.

Dokumentation kopplat till momentet:

Delrapport: Full koll på våra vatten -Fälttest av kontrollerande övervakningsprogram. DELRAPPORTSLU ID:SLU.ua.2018.2.6-46392020-11-26.

- Sjöar och vattendrag, operativ – inklusive miljögifter

C10.2

Pågår

- Kustvatten, kontrollerande – inklusive miljögifter

C10.3

Pågår

- Kustvatten, operativ – inklusive miljögifter

C10.4

Pågår

- Beskriva behov av övervakning i biota och sediment för trendanalys av ackumulerande miljögifter

C10.5

Pågår

Anpassning av parameteruppsättning när krav ökar och nya ämnen upptäcks i grundvatten

C11

Pågår

D – Implementering av program

Moment

Momentkod

Kommentar

Grundvatten

D1

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment D4, D5 och D6.

Sjöar och vattendrag

D2

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment D7 och D8

Kustvatten

D3

Omformulerat till ett nytt moment i handlingsplan 2.0: Moment D9 och D10

Grundvatten, kvalitativ kontrollerande

D4

Pågår.

Dokumentation kopplat till momentet (från tidigare moment D1):

SGU:s rapporter ”Miljöövervakningsbehovet av grundvatten i xx län”. Det finns en rapport per län.

SGU:s rapporter ”Miljöövervakningsbehovet för grundvatten i xx län. Sammanfattning av uppskattade övervakningsunderskott och kostnader” Det finns en rapport per län.

Grundvatten, kvalitativ operativt

D5

Pågår

Dokumentation kopplat till momentet (från tidigare moment D1):

SGU:s rapporter ”Miljöövervakningsbehovet av grundvatten i xx län”. Det finns en rapport per län.

SGU:s rapporter ”Miljöövervakningsbehovet för grundvatten i xx län. Sammanfattning av uppskattade övervakningsunderskott och kostnader” Det finns en rapport per län

Grundvatten, kvantitativ

D6

Ej påbörjat

Sjöar och vattendrag, kontrollerande

D7

Ej påbörjat

Sjöar och vattendrag, operativt

D8

Ej påbörjat

Kustvatten, kontrollerande

D9

Ej påbörjat 

Kustvatten, operativt

D10

Ej påbörjat

E – Utveckla VISS (eller motsvarande) för övervakningens behov

Moment

Momentkod

Kommentar

Systematik för och märkning av data, behov vattenförvaltningen

E1

Pågår

Säkerställa att metadata om övervakningsprogram är korrekt i VISS

E2

Pågår

Kategorisering av övervakningsstation och parameter i övervakningsprogram utifrån syfte/användbarhet

E3

Ej påbörjat

Utveckling av VISS för att dokumentera behov och resultat av undersökande övervakning

E4

Pågår

Anpassa uttag från VISS för övervakningens behov, till exempel för gruppering av vattenförekomster

E5

Pågår

Införande av stationsID från nationellt stationsregister i VISS samt förvaltning av kopplingstabell mellan stationsID och vattenförekomst

E6

Pågår

F – Säkerställa dataflöden inklusive metadata från analys till nationell datavärd – från alla aktörer

Moment

Momentkod

Kommentar

Förenkla insamling av data från andra till nationell datavärd

F1

Ej påbörjat

Driva arbete med förändring av lagstiftning så att verksamheterna är skyldiga till inrapportering av data från verksamheternas recipientkontroll

F2

Pågår

G – Rapportering av data till kommissionen

Moment

Momentkod

Kommentar

Säkerställa inrapportering av gruppering till kommissionen (VM)

G1

Ej påbörjat

Samordning av rapportering mellan direktiv med mera (HaV)

G2

Ej påbörjat

Publicerad: 2016-12-08
Uppdaterad: 2023-12-04
Sidansvarig: Webbredaktion