Full koll på våra vatten

För att kunna förvalta våra vatten på bästa sätt krävs övervakning av tillstånden i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten.

Full koll på våra vatten är ett samverkansprogram mellan HaV, länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning och vattenmyndigheterna. Programmet har som syfte att förbättra övervakningen av miljöståndet i grund- och ytvatten enligt förordning 2004:660.

Enligt förordningen ska status i enskilda vatten kunna bedömas. Detta för att kunna jämföra mot fastställda miljökvalitetsnormer och vidta åtgärder om vattenkvaliteten inte når upp till normerna.

Slang i sjö.

Framtid och handlingsplan

Dagens övervakning har till viss del anpassats till förordningens krav, men inte till fullo. Övervakningen av vattenkvaliteten ska omfatta alla vatten och vara riskbaserad, alltså utformas utifrån en påverkans- och riskbedömning.

Det finns en handlingsplanPDF för alla deltagare i projektet som tar upp kommande steg i arbetet. Planen ska tydliggöra det arbete som måste göras för att anpassa dagens övervakning utifrån rådande vattenförvaltningsförordning.

Resultaten från projektet kommer bland annat att vara av intresse för de som idag genomför övervakning av miljötillstånden, det vill säga ansvariga utförare av nationell miljöövervakning, regional miljöövervakning, kommunal miljöövervakning och verksamheternas recipientkontroll.

Publicerad: 2016-12-08
Uppdaterad: 2019-09-19
Sidansvarig: Webbredaktion