Vattenanknuten recipientkontroll

Hitta på sidan

Sommaren 2014 fick Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå hur verksamhetsutövares egenkontroll av vattenrecipienter bättre kan samordnas med den regionala och nationella miljöövervakningen.

Syftet

Syftet med samordningen är att den ska bidra till uppföljning av de vattenanknutna miljökvalitetsmålen och rapporteringen enligt relevanta EU-direktiv samt internationell rapportering. Standardiserade parametrar och metoder för recipientkontrollen skulle föreslås samt förslag på hur data från recipientkontrollen ska kunna tillgängliggöras.

I uppdraget ingick även att utreda om de verksamhetsutövare som idag inte omfattas av recipientkontrollen bör omfattas samt konsekvenserna av detta.

  • Öka tillgängligheten av data - både en fråga om finansiering och om organisation.
  • Kvalitetskraven för hur kontrollen ska göras behöver förtydligas – det gäller såväl vad som ska mätas som hur det ska mätas. Detta är en uppgift för Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med berörda myndigheter och intressenter.
  • En ny vägledning för verksamhetsutövares egenkontroll behöver tas fram av Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med berörda myndigheter och intressenter.
  • Att regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att - i samråd med Havs- och vattenmyndigheten- se över behovet av utökade krav på exempelvis miljörapporter.
  • Att regeringen utreder frågan om en vattenkontrollavgift. Syftet är att få ett system där fler bidrar ekonomiskt till kontrollen av hur våra vatten mår, såväl yt- som grundvatten.
Skogsbäck.

Genomförande

Regeringsuppdraget utfördes i nära samarbete med Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen. Därtill fanns det en referensgrupp bestående av vattenmyndigheterna, Livsmedelsverket samt representanter för olika länsstyrelser, Svenskt vatten (branschorganisation för Sveriges vattentjänstföretag) och en universitetslektor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Ambitionen var att ha en transparent arbetsprocess med målsättningen att låta berörda intressenter, både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter, göra inspel via en öppen hearing, skriftliga inspel, personliga möten och enkäter.

  • Hearing – den öppna hearingen ägde rum i Göteborg i januari 2015 och samlade drygt 60 personer från olika branscher.
  • Som ett komplement till hearingen gavs en möjlighet att inkomma med skriftliga inspel. Några intressenter har också önskat framföra sina synpunkter via personliga möten.
  • I februari genomfördes en enkätundersökning bland Sveriges samtliga länsstyrelser och 20 procent av kommunerna. Svarsfrekvensen blev 53 procent. Syftet med enkäten Pdf, 36.6 kB. var att få en uppfattning om hur länsstyrelser och kommuner idag tillämpar och upplever systemet med recipientkontroll samt deras önskemål om hur den framtida övervakningen av vatten bör se ut.
  • För att få en uppfattning om hur övriga EU-länder hanterar den operativa övervakningen, så skickades en enkät ut till miljömyndigheter i Europa i januari 2015. Sju länder besvarade enkäten. Resultatet av enkäten återfinns som bilaga i redovisningen Pdf, 1.1 MB. av regeringsuppdraget.
Publicerad: 2015-04-09
Uppdaterad: 2016-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion