Hitta på sidan

Syftet med miljöövervakning

Miljöövervakningens syfte är att beskriva miljötillståndet, att visa om miljökvalitetsmålen uppfylls samt att varna för störningar i miljön.

Miljöövervakningen är långsiktig. Ofta behövs mätningar över långa tidsperioder för att kunna se om en förändring orsakas av mänsklig påverkan eller är en naturlig variation. 

I de miljöpolitiska propositionerna (1990/91:90 och 1997/98:145) beskrivs regeringens krav på en effektiv miljöövervakning

  • beskriva tillståndet i miljön
  • bedöma hotbilder
  • lämna underlag för åtgärder
  • följa upp beslutade åtgärder
  • ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internationella miljöpåverkan.

Dessutom gäller att miljöövervakningen ska

  • vara anpassad till lagstiftning om miljökvalitetsnormer
  • inriktas mot uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljöövervakning som instrument

Miljöövervakningen är ett strategiskt uppföljningsinstrument för miljökvalitetsmålen och åtgärdsarbetet. Övervakningen ger en lägesbeskrivning av tillståndet i miljön.

Genom att sätta aktuella lägesbeskrivningar i relation till tidigare mätningar kan förändringar i miljön upptäckas. På så vis kan man se om genomförda åtgärder får önskad effekt eller om ytterligare undersökningar och åtgärder behövs.

Miljöövervakningens resultat är basen för internationell rapportering och officiell statistik om miljötillstånd.

Miljöövervakningen är också ett utvecklingsinstrument för miljöarbetet i stort och har en dynamisk roll vid utformning av miljökvalitetsmål, miljökvalitetsnormer och bedömningsgrunder. Med hjälp av  bedömningsgrunder för miljökvalitet kan vi avgöra om de data vi samlar in genom miljöövervakningen visar på risk för att ekosystemet eller människors hälsa kan skadas.

Publicerad: 2014-02-11
Uppdaterad: 2018-05-04
Sidansvarig: Webbredaktion