Hälsoövervakning av fisk, kräft- och blötdjur

Hitta på sidan

Vattenlevande djurs hälsostatus är en viktig och efterfrågad indikator för miljötillståndet i våra vatten. Kunskap om hälsotillståndet hos fisk- och skaldjursbestånd kan visa effekter av klimatförändringar, miljöföroreningar samt främmande arters förekomst och påverkan på ekosystemen.

Rapportering av sjuka, skadade eller döda vattenlevande djur

Det är viktigt att rapportera fynd av sjuka, skadade eller döda akvatiska djur. Har du hittat ett skadat djur kan du läsa mer här.

Varför övervakar vi?

Vattenlevande djurs hälsostatus är en viktig indikator för miljötillståndet i våra vatten, för att genomföra och anpassa åtgärder samt för att följa upp aktiviteter och mål.

Hälsotillståndet hos fisk- och skaldjursbestånd är en alltmer efterfrågad och viktig indikator för att bedöma tillståndet i våra vattenmiljöer och effekter av klimatförändringar, miljöföroreningar samt invasiva främmande arters förekomst och påverkan på ekosystemen.

På senare tid har flertalet händelser kopplade till försämrad hälsa hos fisk uppmärksammats. Exempel på händelser är observationer av sårskadad och mager fisk i Hanöbukten, omfattande sjuklighet och dödlighet på lax samt en ökad frekvens av parasiter hos torsk. Om det vid dessa händelser hade funnits ett övervakningsprogram hade det sannolikt kunnat upptäckas i ett tidigare skede.

Kunskap om hälsotillståndet hos vattenlevande djur är även viktigt för att följa upp och uppnå en rad nationellt och internationellt fastställda politiska mål inom fisket och miljöns område. Systematiska mätningar och insamling av data är grundläggande för att bedöma tillståndet i miljön och upptäcka eventuella förändringar.

För att kunna säkerställa en långsiktigt miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske, krävs översikt över hälsotillstånden hos de marina biologiska resurserna, särskilt när sjukdomsbilden kan påverka beståndets välmående.

Ökad global handel, fler och snabbare transporter i kombination med en förmodad förändring mot ett varmare klimat i Sverige, bidrar till att risken för att spridning av smitta och parasiter ökar och får en allvarligare påverkan på bestånden. Ur livsmedelshänseende är övervakning av sjukdomar och parasiter hos matfiskar såsom torsk och lax särskilt viktiga. Exempelvis kan de maskar som hittas i torsk överföras till människan.

Vad övervakar vi?

Vissa sjukdomar är har det funnits en övervakning under en längre tid såsom kräftpest och laxdjävul. Förutom dessa typer av sjukdomar är det viktigt med en långsiktig och rutinmässig övervakning av fiskars, kräft- och blötdjurs hälsa.

Därför har ett program startats med följande övervakning:

  • Havslevande fisk
  • Sötvattenslevande fisk
  • Anadrom fisk (laxfiskar och nejonögon)
  • Katadrom fisk (ål)
  • Sötvattenslevande kräftor
  • Saltvattenslevande kräftdjur
  • Sötvattenslevande musslor

Hur övervakar vi?

  • Aktiv och passiv övervakning

Övervakning delas in i aktiv och passiv övervakning. Med aktiv övervakning avses att provtagning genomförs och data samlas in genom att Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) aktivt provtar och analyserar. Oftast sker denna provtagning i redan befintlig miljöövervakning/datainsamling hos andra utförare.

Med passiv övervakning avses datainsamling genom rapportering på frivillig basis, till exempel via rapportportalen.

  • Akut provtagning

Den rutinmässiga övervakningen täcker inte in alla ekologiska nischer och arter av fisk, kräftdjur och blötdjur. Därför finns det en del av programmet som hanterar akuta händelser vilket gör att fisk/kräftdjur/musslor/ostron utanför de standardiserade provtagningarna kan omhändertas. Detta görs i de fall där det bedöms vara viktigt med en snabb utredning.

Läs mer om akuta undersökningar här på SVA:s hemsida.

Datavärdskap

SVA kommer att vara datavärd för insamlade data. Data kommer att vara öppna och fritt tillgängliga. Datavärdskapet är under utveckling och data kommer att tillgängliggöras under 2021.

Publicerad: 2021-07-05
Sidansvarig: Webbredaktion