Grundläggande och kompletterande åtgärder för god vattenkvalitet

Den här vägledningen är framtagen med avsikt att vara ett stöd när vattenmyndigheter och länsstyrelser tillämpar begreppen grundläggande och kompletterande åtgärder.

Omslag till rapport.

Sammanfattning

Vägledningen tydliggör bland annat vilken information om reglering och andra styrmedel som behövs i åtgärdsprogram för vattenförvaltning. Detta är viktigt för att det ska framgå hur åtgärderna ska kunna genomföras, i vilken utsträckning dessa räcker för att följa miljökvalitetsnormerna, och om något förbättringsbehov kvarstår för att följa normerna.

Vägledningen beskriver också hur man gör en analys av om det är rationellt att göra mer av det som redan görs, eller om andra åtgärder och styrmedel bör användas för att åstadkomma förbättring i vattenmiljön. Detta ger underlag för att bedöma vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva och ger säkrast effekt.

Publicerad: 2016-12-22
Sidansvarig: Webbredaktion