Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning

Handbok om åtgärdsprogram inom vattenförvaltning enligt förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Syftet med handboken

Syftet med denna handbok är att ge vägledning till främst vattenmyndigheter och länsstyrelser i arbetet med att utarbeta åtgärdsprogram för Sveriges fem vattendistrikt enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (fortsättningsvis förkortad VFF). Handboken är ett stöd för tillämpningen av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2007:4) och allmänna råd om åtgärdsprogram för ytvatten enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och av Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2008:1) om åtgärdsprogram för grundvatten.

Handboken riktar sig också till alla som deltar i vattenarbetet och som berörs av förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Det gäller kommuner, sektorsmyndigheter, vattenvårdsförbund, verksamhetsutövare, intresseorganisationer, högskolor och universitet, konsulter etc. Handboken kan dessutom tjäna som ett stöd för allmänhetens deltagande i arbetet.

Kompletterande och förtydligande vägledning

HaV har sedan denna rapport skrevs även publicerat en kompletterande och förtydligande vägledning.

Ur HaV:s vägledning:

1.1 Avgränsning Denna vägledning har avgränsats till att tolka och beskriva innebörden av bestämmelserna i artikel 11(3) och 11(4) i ramdirektivet för vatten. Detta tas även upp i Naturvårdsverkets handbok (2008:6) om åtgärdsprogram enligt förordning (2004:660) om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. Havs- och vattenmyndighetens utvecklar här tillämpningen av bestämmelserna för att möta krav på redovisning från EU kommissionen och för att öka förståelsen och acceptansen för de åtgärder som beslutas i åtgärdsprogram enligt vattenförvaltningsförordningen.