Hitta på sidan

Ingen övergödning

 Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2023.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Sveriges 16 miljökvalitetsmål har beslutats av riksdagen, och beskriver det tillstånd i miljön som det svenska miljöarbetet ska leda till. Vart fjärde år görs en fördjupad utvärdering där möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen bedöms. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för uppföljning av tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Utvärderingen visar att det görs mycket positivt åtgärdsarbete som ökar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen på sikt. Det tar tid innan genomförda åtgärder leder till ett förbättrat miljötillstånd, eftersom återhämtningstiden i miljön är lång. Många omvärldsfaktorer påverkar möjligheterna att nå målen. Klimatförändringarna är en faktor som kommer göra det svårare att nå målen. Det senaste året har även det geopolitiska läget runt Östersjön, med Rysslands invasion av Ukraina, visat sig påverka miljöarbetet negativt genom att bland annat försvåra internationella samarbeten.

För att nå miljökvalitetsmålen behövs fler fysiska åtgärder och ökad genomförandetakt. Samverkan mellan olika aktörer och internationella samarbeten är en förutsättning för att målen ska kunna nås.

Förtydligande

På sid 30, 35 och 50 i rapporten finns hänvisning till lagstiftning sedan 1969 om krav på längre gående rening än slamavskiljning avseende små avloppsanläggningar. Texten syftar på 12 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vilken lyder:

"Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön."

Utöver 12 § FMVH finns också bestämmelser i 9 kap 7 § miljöbalken:

"Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras."

Publicerad: 2022-10-03
Uppdaterad: 2023-10-05
Sidansvarig: Webbredaktion