Kartläggning av fysisk påverkan i den svenska kusten

När vi bygger infrastruktur som hamnar och pirar längs våra stränder, eller muddrar och deponerar muddermassor, påverkar vi på olika sätt den fysiska livsmiljön i kusten.

När till exempel botten, strömmar och vågor förändras av verksamheter på ett sätt som är negativt för ekosystemen kallar vi det för fysisk påverkan. Vi har inte alltid haft full förståelse för de negativa effekterna eller den ackumulerade påverkan dessa förändringar har på våra kustvatten. Påverkan på biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och ekosystemens förmåga att leverera viktiga ekosystemtjänster för oss människor.

Vi har därför påbörjat arbetet för att få en samlad bild av hur kusten påverkas. Ett arbete som är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön, vilket krävs bland annat i:

Mycket tyder på att de för ekosystemen viktiga grundområdena (0-6 meters vattendjup) är de som är mest påverkade längs kusten.

Projekt med ny teknik

I februari 2017 startades ett projekt för att med den senaste tekniken, till exempel med satellitbilder och geografiska informationssystem, kartlägga fysisk påverkan längs hela Sveriges kust. Projektet ska pågå under minst två år och ska ta fram:

  • vägledningar för hydromorfologisk karaktärisering och klassificering i kust
  • datastruktur som kan ligga till grund för beskrivning av miljön, och till stöd för det samlade åtgärds- och uppföljningsbehovet
  • nationellt, yttäckande kartunderlag kring exploatering och fysisk påverkan i kust, både i nutid och historiskt (1960-talet). Historiskt för att få en uppgift om förändringens storlek och takt
  • underlag för uppföljning av påverkan och skador på bottnar.

Hydromorfologi

Hydromorfologi (förkortat HYMO) är förändringar avseende konnektiviten (möjligheten till spridning och fria passager för djur, växter med mera), morfologi (fysiska förhållanden som råder i en vattenförekomst) och hydrografiska villkor (information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden), som kan leda till ändrade livsbetingelser för såväl vattenlevande som landlevande organismer i eller i närheten av vattenmiljön.

Publicerad: 2018-01-25
Sidansvarig: Webbredaktion