Metodutredningar inom moment B1:3

Sammantaget visar denna rapport att det finns ett antal nya metoder att arbeta med inom kartläggning av byggnationer över vattenytan.

Omslag för publikation

Sammanfattning

Rapporten är en sammanställning av resultat från de utredningsmoment som har genomförts inom uppdrag B1:3 i syfte att dels formalisera de delvis oklara metoderna som skulle användas inom karteringen i B1:3, dels utreda nya metoder användbara inom kommande arbetspaket.

Följande punkter har utretts och presenteras i denna rapport:

  • Invallade havsvikar.
  • Småbåtshamnar.
  • Utfyllnad av kustområde.
  • Detektion av bryggor och vass med LiDAR.

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten och utgör en underlagsrapport till slutrapporten Fysisk störning i grunda havsområden. Innehållet och slutsatserna i rapporten innebär inte något ställningstagande från Havs- och vattenmyndighetens sida.

Publicerad: 2020-10-09
Sidansvarig: Webbredaktion