Klimat

Hitta på sidan

Klimatförändringar påverkar hav och sötvatten. Vattenflöden förändras, havsnivån stiger och haven blir surare. Hur vi tar hand om våra hav, sjöar och vattendrag har betydelse för hur de klarar klimateffekterna. Hav och sötvatten bidrar också till att begränsa klimatförändringen genom att ta upp växthusgaser och genom att stödja produktionen av förnybar energi.

Hur arbetar Havs- och vattenmyndigheten med frågan?

Finansiering

Vi arbetar långsiktigt med åtgärder för att förbättra havs- och vattenmiljön. Genom havs- och vattenmiljöanslaget finansierar vi även projekt som bidrar till att öka motståndskraften mot klimatförändringar och försurning. Läs mer om våra åtgärdsprojekt i vår projektkatalog.

Klimatkunskap

Miljöövervakning är återkommande systematiskt upplagda undersökningar som visar miljötillståndet och ger kunskaper om förändringar i miljöer. Långsiktig miljöövervakning och en bra miljödataförvaltning är viktiga nycklar för att kunna hitta och analysera långsiktiga trender såsom klimatförändringar och deras effekter på arter och ekosystem.

Forskning bidrar till viktig ny kunskap om våra miljöproblem samt kunskap om hur vi på bästa sätt förvaltar våra sjöar, vattendrag och hav. När det gäller klimatforskning samverkar vi till exempel med Naturvårdsverket, Formas och europeiska samordningsinitiativ såsom Östersjöprogrammet BONUS, JPI Oceans och JPI Water.

Samverkan

Vi samverkar med många nationella och internationella aktörer i klimatfrågor. När det gäller klimatanpassning deltar vi bland annat i nätverket av myndigheter bakom den svenska klimatanpassningsportalen.

Vi har även regelbundna aktörsdialoger kring vattenkraft och miljö. Vi samverkar med 15 nationella myndigheter kring EU:s Copernicus-program för bättre klimatinformation.

Läs mer om våra nationella samverkansområden. Klimat ingår både i nationella miljömål och i EU-lagstiftning och internationella överenskommelser, till exempel FN:s klimatkonvention och globala hållbarhetsmål, som Sverige har att följa.

Hur förändras klimatet?

Klimatförändringarna beror på att människan släpper ut stora mängder växthusgaser, framförallt koldioxid.

Klimatförändringarna ger bland annat följande effekter

  • Varmare hav och vatten
  • Förändrade nederbördsmönster
  • Förändrad tillgång till och kvalitet på vatten
  • Ökad risk för översvämningar, ras och skred
  • Ökad transport av näringsämnen
  • Lägre salthalt i Östersjön
  • Smältande havsisar
  • Smältande inlandsis och glaciärer
  • Ökat havsvattenstånd
  • Surare hav

Hur påverkas livet i hav och vatten?

Arter och ekosystem reagerar på de fysiska och kemiska förändringarna. Förändringar i hav och vatten påverkar livsbetingelserna. FN:s klimatpanel konstaterar i sin senaste rapport att många arter som lever på land, i sötvatten och i havet har förskjutit sina geografiska utbredningsområden, säsongsbundna aktiviteter, migrationsmönster, antal och samspel med andra arter som ett svar till klimatförändringarna. När arter inte längre kan anpassa sig till klimatförändringar riskeras betydande ekosystemförändringar, artutrotningar och förlust av biologisk mångfald.

Temperatur och havsisar

Klimatförändringarna gör att haven blir varmare. Effekterna av att havstemperaturen stiger kommer att vara tydligast mot polerna. Men effekterna kan även märkas av på våra breddgrader. Kortare vintrar och minskande istäcke kommer att påverka arter som lever i våra havsområden. Exempelvis kommer vikarsälen troligen att försvinna från större delar av Östersjön. Vikarsälen kan möjligtvis överleva i Bottenviken men kommer även där att få det svårt att hitta lämpliga födoplatser i den borttynande isen.

Salthalt

I områden med höga temperaturer och hög avdunstning kommer salthalten i ytvattnet öka. Exempelvis beräknas salthalten öka i havsområden nära ekvatorn. Men i områden närmare polerna beräknas salthalten i haven att sjunka. Dels på grund av att isarna kring polerna smälter, men också på grund av ökad nederbörd och utströmning av sötvatten till haven. Förändringar i havets salthalt påverkar djur och växter. Effekten av förändringar i salthalten ser olika ut i olika områden. En del djur- och växtbestånd minskar när salthalten förändrats, medan andra trivs bättre än tidigare.

Surare hav

Utsläppen av koldioxid leder till havsförsurning och innebär avsevärda risker för marina ekosystem, särskilt för ekosystem i polarområdena och korallrev. Havsförsurning, uppvärmning och andra miljöpåverkan kan samverka och förstärka effekter på arter och ekosystem.

Läs mer om havsförsurning.

Läs mer om klimatförändringar

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan arton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

På sidan klimatscenarier hittar du resultat från SMHI:s klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatscenarierna presenteras på kartor, i diagram och som nedladdningsbara data.

Cordex, Coordinated regional climate downscaling experiment, är en sida som vänder sig mot experter som behöver komma åt klimatdata från regionala klimatsimulationer.

Copernicus är ett EU-program som samlar in, bearbetar och förmedlar tillförlitlig information om miljö, klimat och säkerhet som användaranpassade tjänster. Mer information om Copernicus finns även på vår sida om Copernicus.

Havet.nu är en informationssida om havet som drivs av Havsmiljöinstitutet (ett samarbete mellan Umeå universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Linneuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet).

Sveriges vattenmiljö är en sida som HaV finansierar där Klimat finns med som tema.

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Hos Sveriges nationella kontaktpunkt för FN:s klimatpanel kan du hitta svenska översättningar av den senaste rapporten.

IPCC ger en mycket utförlig sammanställning av forskningen om

Publicerad: 2017-07-03
Uppdaterad: 2023-05-30
Sidansvarig: Webbredaktion