Havsförsurning

Halten koldioxid i atmosfären ökar. När koldioxid löses i havsvatten så bildas kolsyra vilket leder till att pH sjunker och haven blir surare. Havsförsurningen kan ha långtgående konsekvenser för organismer och ekosystem. Läs mer om vårt arbete med havsförsurning.

Människans koldioxidutsläpp och havets försurning

FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC konstaterar i sin senaste rapport att världshaven har tagit upp 30 procent av koldioxidutsläppen orsakade av människan. Koldioxiden i atmosfären närmar sig idag 400 ppm (parts per million, motsvarande 0,04  procent). Analyser av luftbubblor i iskärnor från Antarktis tyder på en förindustriell halt på 280 ppm. Koldioxidhalten i atmosfären har alltså ökat med 40 procent.

När haven tar upp koldioxid reagerar koldioxid med vattnet och det bildas kolsyra. Kolsyran omvandlas i sin tur i vätekarbonatjoner och vätejoner. När koncentrationen av vätejoner ökar blir havet surare. Fenomenet kallas för havsförsurning eller marin försurning.

Enligt FN:s klimatpanel IPCC har pH-värdet minskat med 0,1 pH-enheter globalt sedan början av industrialiseringen. pH är ett logaritmiskt mått, vilket betyder att en minskning med 1 pH-enhet skulle motsvara ett tio gångar surare hav. En minskning med 0,1 pH-enheter kan verka liten men motsvarar redan en 26-procentig ökning av havets surhet.

En ytterligare minskning av pH med mellan 0,06 och 0,32 enheter spås till år 2100 enligt de fyra utsläppsscenarierna som IPCC har studerat.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion