Övervakning av marin försurning

Den parameter som direkt mäter surhetsgraden i vattnet är pH. Det finns dock svårigheter med de vanliga metoderna som används för att mäta pH.

Svårigheterna beror dels på havsvattnets sammansättning och dels på den noggrannhet som krävs för metoden när man ska fastställa små förändringar i pH. Därför väljer man ofta att mäta löst oorganiskt kol och alkalinitet och sedan räkna fram pH genom fastställda samband.

Man kan också mäta partialtrycket av koldioxid i ytvattnet, vilket kan sägas motsvara halten koldioxid i ytan, men man behöver då mäta en parameter till för att kunna beräkna pH i vattnet.

Det finns ett stort antal automatiska mätsystem, monterade ombord på kommersiella fartyg av olika slag, där koldioxid kontinuerligt mäts i ytvattnet under gång. Dessa system bygger på att rederier frivilligt låter forskare installera mätare (ofta i kylvattenintaget) på sina fartyg. Detta kan möjliggöra mätningar över relativt stora havsområden på ett kostnadseffektivt sätt.

Andra fartygsbaserade undersökningar utförs ofta som del av de nationella miljöövervakningsprogrammen som till stor del är fokuserade på övervakning av övergödningssituationen i haven. Fördelen med dessa provtagningsexpeditioner är att studier i vertikalled kan ge information om dynamiken i hela vattenmassan från bottenvatten upp till det produktiva ytskiktet.

Mätningar kan även ske med hjälp av sensorer och automatiska provtagare som monteras på bojar eller flottar med mätutrustning som driver omkring i havet och automatiskt sänder data till land. Ett exempel på dessa är ”Argo floats” som består av över 3000 enheter som flyter omkring i havet och utför kontinuerliga mätningar.

Nätverk

Det finns även ett globalt nätverk för övervakning av den marina försurningen. Nätverket syftar till att samordna de internationella insatserna för att övervaka havsförsurningen i öppet hav och kustmiljöer och att förstå drivkrafterna och effekterna på de marina ekosystemen.

Organisationer från flera länder, däribland Sverige, deltar i arbetet. Det internationella centret för havsförsurning i Monaco (OA-ICC) är ett annat nytt initiativ som arbetar för att främja, underlätta och kommunicera globala aktiviteter inom marin försurning. 

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion