Övervakning av marin försurning

Hitta på sidan

Havsförsurning tas upp i ett av delmålen för FN: s 2030-agenda för hållbar utveckling. Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen har de flesta länder i världen enats om att dokumentera de kemiska förändringarna i samband med försurning av havet.

Strategi för övervakning av havsförsurning

Havsförsurning påverkar marin kemi på två nivåer. Å ena sidan pågår en långsam global ökning av försurning, men å andra sidan påverkas också de små variationerna i karbonatkemin som de flesta marina arter upplever varje dag (så kallat "väder"). Denna distinktion är kritisk eftersom de kräver olika strategier för övervakning och är förknippade med olika tekniska komplexitet.

Övervakning av långsam global ökning av försurningsklimatet kräver data av hög kvalitet som kan inhämtas under lång tid för att dokumentera förändringsgraden, hur snabbt försurning av havet sker i olika delar av världen.

Men organismer svarar inte på långsamma globala ökningar utan på "vädret", de små och mer lokala variationerna i karbonatkemi. Så det är lika viktigt att dokumentera förändringar i kemi som inträffar under minuter till dagar. Detta kräver mer data, uppmätta så nära arterna av intresse som möjligt och över korta tidsskalor.

Överraskande nog är det inte enkelt att mäta kemin för försurning av havet. Flera parametrar ska dokumenteras samtidigt, som temperatur, salthalt och minst två parametrar inom karbonatsystemet (t.ex. surhet (pH), koncentration av koldioxid, total alkalinitet eller upplöst oorganiskt kol). Att mäta dessa med nödvändig precision och noggrannhet kräver hög teknisk kompetens.

Emellertid utvecklas teknologin snabbt, och enklare, billigare och automatiserade tekniker börjar bli tillgängliga för vetenskapen. De nya teknikerna gör det möjligt att utvidga befintliga övervakningsprogram, genom exempelvis enskilda provtagningar, skeppsbaserade undersökningar och kontinuerlig provtagning med hjälp av flottörbojar.

Viktiga nätverk för havsförsurning

Det internationella samarbetet för havsförsurning är oerhört väl samordnat. Sverige är involverat i flera viktiga nätverk. Global Ocean Acidification Observing Network (GOA-ON) syftar till att dokumentera status och framsteg när det gäller försurning av havet i öppna havs-, kust- och flodmiljöer. International Coordination Center for Ocean Acidification (OA-iCC) tillhandahåller strukturen för kommunikation, marknadsföring och underlättande av globala åtgärder för att hantera försurning av havet. Den mellanstatliga oceanografiska kommissionen för UNESCO (IOC-UNESCO) är den förvaltande byrån för det globala hållbarhetsmålet 14.3 om försurning av havet och säkerställer utvecklingen av bästa metoder för insamling och rapportering av data.

Publicerad: 2014-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion