Miljöpåverkan på vatten och hav

Klimatförändringar, främmande arter, försurning, övergödning och föroreningar är bara några exempel på resultatet av mänsklig aktivitet som påverkar vår vattenmiljö negativt. Här kan du läsa mer om de utmaningar vi står inför och vår roll för en bättre vattenmiljö.

Övergödning

Utsläppen av näringsämnen som kväve och fosfor är orsaken till övergödning som i sin tur leder till algblomning. Vi stödjer flera åtgärder för att minska utsläppen av övergödande ämnen.

Jordbruket står för en del av dessa utsläpp, så tillsammans med Jordbruksverket arbetar vi för ett mer miljövänligt jordbruk.

Försurning

Försurning är ett av hoten mot vår vattenmiljö och påverkar djur- och växtlivet i tusentals sjöar och vattendrag. Vi arbetar med att motverka försurningen genom kalkning och ansvarar för att följa upp kalkningens effekter.

På senare år har försurningen blivit ett allt större hot mot havsmiljön. Vi deltar i arbetet med att övervaka försurningen av havet.

Utsläpp av farliga ämnen och nedskräpning

Utsläpp av olja är ett hot mot den marina miljön. Vi arbetar tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Kustbevakningen för att optimera miljöskyddsåtgärderna vid olje- och kemikalieutsläpp.

Vi arbetar också mot utsläpp av farliga ämnen som:

  1. läkemedelsrester
  2. hormonstörande ämnen
  3. kemikalier och kombinationseffekter av kemikalier.

Marint skräp i form av plast är ett av de stora problemen för haven idag. Förlorade fiskeredskap, även kallade spökgarn, är ett annat hot mot livet i havet.

Sjöfart och vrak

Det finns flera risker med sjöfart för vattenmiljön. Två av dem är oljeutsläpp och spridning av främmande arter genom barlastvatten.

Längs Sveriges kuster ligger hundratals vrak som riskerar att läcka miljöfarliga ämnen som kan skada växter, djur och människor. Vi ansvarar för att samordna arbetet med undersökning och sanering av sjunkna vrak i svenska vatten.

Energi

Till 2020 ska Sveriges energitillförsel bestå av minst 50 procent förnyelsebar energi. Vi arbetar för att utvinningen av energi inte ska göras på bekostnad av vattenmiljön.