Uppföljning av kalkning

Hitta på sidan

Årligen satsas drygt 30 miljoner kronor på att följa upp effekterna av de kalkningar som genomförs. Länsstyrelserna har ansvaret för den regionala uppföljningen medan Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för den nationella uppföljningen.

Regional uppföljning

Syftet med den regionala uppföljningen är att kontrollera att de vattenkemiska och biologisk målen med kalkningarna uppnås. Dessutom ska uppföljningen ge underlag för att bedöma om kalkningen kan trappas ned eller avslutas samt för att redovisa kalkningens effekter till berörda målgrupper. 

I samtliga målvatten bedrivs vattenkemisk uppföljning. Vattenproven insamlas med målsättningen att upptäcka eventuell förekomst av låga pH-värden, vilket innebär att merparten tas i samband med höga flöden.

I vattendrag insamlas i regel 6-10 prov/år på varje lokal med målsättningen att provtagning ska utföras vid alla betydande flödestoppar. I sjöar insamlas prov företrädesvis på våren, efter att isarna försvunnit. Årligen samlas det in och analyseras ungefär 20 000 vattenprov.

Den biologiska uppföljningen är inriktad på fisk, bottendjur och påväxtalger. I några fall följs också flodkräfta och flodpärlmussla. I vattendrag kontrolleras fiskbestånden med elfiske och i sjöar används nätfiske.

Bottendjur samlas in med sparkprover i vattendrag och vid sjöstränder. Årligen genomförs cirka 900 provfisken i vattendrag och 80 i sjöar. Insamling och analys av bottendjur genomförs på ungefär 400 lokaler.

Nationell uppföljning

De långsiktiga effekterna av kalkningen följs upp inom programmet Integrerad KalkningsEffektUppföljning (IKEU). Programmet finansieras genom det statliga anslaget för åtgärder i havs- och vattenmiljö.

Undersökningarna utförs av Institutionen för vatten och miljö och Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) samt Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms universitet.

Huvudsyftet med den nationella uppföljningen är att bedöma om naturliga ekosystem återskapas. Programmet syftar även till att bedöma hur biologin påverkas vid avslutad kalkning och kartlägga långsiktiga vegetationsförändringarna i kalkade våtmarker. 

Se även vägledning för kalkning av sjöar och vattendrag. Pdf, 2.4 MB.

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2016-06-08
Sidansvarig: Webbredaktion