Kalkning - vem gör vad?

Hitta på sidan

Här visas ansvarsfördelning mellan de olika aktörer som arbetar med kalkning.

Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten har det nationella ansvaret för att kalkningsverksamheten bedrivs optimalt med avseende på biologiska effekter, ekonomisk effektivitet och anpassningen till försurningsutvecklingen. Vi beviljar statsbidrag till länsstyrelserna, ansvarar för den nationella kalkningsplanen och effektuppföljningen.

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheternas uppgift är att samordna den svenska vattenförvaltningen, vars övergripande mål är att uppnå god ytvatten- och grundvattenstatus. Arbetet bedrivs i sexårscykler. För varje cykel fastställer vattenmyndigheterna miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen beviljar statsbidrag till huvudmännen, ansvarar för den regionala kalkningsstrategin och effektuppföljningen. Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att verksamheten bedrivs optimalt med avseende på biologiska effekter, ekonomisk effektivitet och anpassningen till försurningsutvecklingen.

I bidragsbeslut meddelar länsstyrelsen nödvändiga villkor för att uppnå dessa syften.

Huvudmännen

Huvudmannen, som ofta är en kommun, erhåller statsbidrag för att genomföra kalkningsåtgärderna. Huvudmannen ansvarar för spridningsplanering och genomförande av kalkningsåtgärderna och rapporterar utförda åtgärder till länsstyrelsen.

På uppdrag av länsstyrelsen kan huvudmannen sköta hela eller delar av effektuppföljningen. Huvudmannen har också ett ansvar för att motverka eller förebygga olägenheter och skador i samband med kalkningens genomförande.

Entreprenörer och konsulter

Entreprenören levererar och sprider kalk. Vanligtvis upphandlas kalkning som totalentreprenad, vilken omfattar leverans, transport och spridning av kalk.

För effektuppföljning används miljökonsulter och laboratorier. Tekniska konsulter anlitas för drift och underhåll av kalkdoserare.

Publicerad: 2017-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion