Effekter av kalkning på fisk i rinnande vatten

Rapporten beskriver vilka effekter 30 års kalkning av försurade vattendrag har haft på fiskbestånden. De resultat och slutsatser som framförs baseras på fångster vid 17 492 enskilda provfisken från drygt 1 200 olika strömsträckor i landet.

Omslag till rapport. Illustration.

Om rapporten

Sammantaget visar utvärderingen att kalkning har normaliserat fiskfaunan i försurade vattendrag så att den alltmer kommit att likna den i
neutrala referensvatten. Den ekologiska statusen för fisk förbättrades
och tolv år efter påbörjad kalkning var den i medeltal god.

Resultaten visar att förekomsten av abborre, bergsimpa, braxen, gädda,
lake, lax, mört och öring ökade efter kalkning. Dessutom fångades det
fler individer efter kalkningen än före. Även föryngringen av flera
fiskarter fungerade bättre.

Det stora nedfallet av försurande ämnen som drabbade Skandinavien under 1900-talets andra hälft har utarmat djurlivet i många vattendrag. För närvarande kalkas närmare 9 000 kilometer vattendrag i Sverige för att motverka skador på fisk och annan fauna till följd av den försurning av mark och vatten som uppstod.

Rapporten är den första riksomfattande utvärderingen av kalkningens effekter på fiskfaunan i svenska vattendrag.

Publicerad: 2016-02-17
Sidansvarig: Webbredaktion