Ansvar för vatten – vem gör vad?

Hitta på sidan

Här kan du läsa om vem som ansvarar för vad inom vattenresurser och vattenmiljön.

Kommunen

Kommunen ansvarar för att ordna vattenförsörjning i ett större sammanhang om det behövs ur hälso- och miljösynpunkt. Huvudman för dricksvattenproduktionen är vanligtvis den tekniska förvaltningen i kommunen. Huvudmannen ansvarar för att vattenskyddsområden inrättas för kommunala vattentäkter. Den kommunala miljönämnden har kontrollansvar för vattenverk och har tillsynsansvar för vissa miljöfarliga verksamheter.

Om vattensituationen i kommunen blir dålig, kan kommunen införa restriktioner, exempelvis bevattningsförbud. Det kan innebära förbud mot att fylla poolen med kommunalt vatten, använda vattenslang, vattenspridare och högtryckstvätt.

Förutsättningarna varierar mellan kommunerna. Kontakta kommunen för att få reda på vad som gäller för vattensituationen där du befinner dig.

Från vattenverk till vattenkran

Det är dricksvattenproducenten (oftast Tekniska förvaltningen på kommunen eller ett kommunalt va-bolag) som är ansvarig för att dricksvattnet i kranen har god kvalitet och är säkert att dricka, det vill säga uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna reglerar hanteringen av dricksvatten från att råvattnet pumpas in i vattenverket.

Planering av kommunens vattenresurser

Kommunerna har ansvar för den övergripande planeringen för hur mark- och vattenresurserna ska användas. Plan- och bygglagen (PBL) ger ramarna för detta. I kommunens översiktsplan visar hur framtida tillgång till och skydd av vattenresurserna beaktas.

Ansvar vid kris?

En grundläggande princip i det svenska krishanteringssystemet är ansvarsprincipen. Det innebär att den som normalt ansvarar för en verksamhet har ansvaret även i en krissituation.

Länsstyrelserna

Länsstyrelserna kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden och är tillsynsmyndighet över större vattentäkter och vissa miljöfarliga verksamheter. Länsstyrelsen kan också utarbeta en regional vattenförsörjningsplan.(länk)

Vattenmyndigheterna

Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret för att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. De sammanställer statusbedömningar för grund- och ytvattenförekomster, där dricksvattenresurser igår och beslutar om miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för att normerna ska uppnås.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets utfärdar föreskrifter om dricksvatten. Dricksvattenföreskrifterna reglerar hanteringen av dricksvatten från att råvattnet pumpas in i vattenverket.

Den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten leds av Livsmedelsverket och har ett samordningsansvar för dricksvattenförsörjningen i Sverige. Utöver att verka för en trygg och säker dricksvattenförsörjning och ge stöd i dricksvattenfrågor ska gruppen ge regeringen en aktuell lägesbild och informera om de behov som finns för att säkra dricksvattenförsörjningen nationellt.

En av de tre arbetsgrupperna leds av HaV och ska verka för att det finns tillräckligt med vatten för att producera dricksvatten av god kvalitet utan inverkan på vattenförsörjningen av jordbruket, industrin eller påverkan på ekologisk mångfald och andra naturvärden. Arbetsgruppen ska även arbeta med att stärka det viktiga arbetet med skydd av grund- och ytvattentäkter.

Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd ges även till länsstyrelser och centrala myndigheter.

Råd om egen brunn

Livsmedelsverket har tagit fram råd om hur du kan sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet.

Havs- och vattenmyndigheten

HaV ansvarar för frågor som kan förbättra vattensituationen på lång sikt. HaV har tillsynsvägledningsansvar för miljökvalitetsnormer för vatten, vattenskyddsområden, enskilda avlopp, vattenverksamhet och skydd av grundvatten. Samt pekar ut anspråk om riksintressen för anläggningar för vattenförsörjning.

HaV har inlett ett arbete för en hållbar vattenresursförvaltning.

Under 2017 utredde HaV möjligheter, förutsättningar, konsekvenser av att införa föreskrifter om att begränsa tillstånd att bortleda vatten från ett vattenområde för att undvika vattenbrist.

Resultatet presenterades i rapporten: Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist.

SGU

SGU bedriver övervakning av grundvattenkvantitet genom att mäta grundvattennivåer i ca 300 observationsrör 1-2 gånger i månaden i SGUs grundvattennät. Nivåmätningarna tillgängliggörs via kartvisare och som öppna data på SGUs webbplats. Mätningarna sammanställs varje månad och publiceras genom kartor som visar magasinens fyllnadsgrad och grundvattennivåns avvikelse från den normala för månaden.

SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, ansvarar för varningstjänsten och för att förmedla kunskap om vattenflöden och vattennivåer, så kallade hydrologiska förhållanden.

SMHI har information om:

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i uppdrag att utveckla och stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. När något inträffar stödjer MSB de ansvariga och ser till att de kan samordna sina åtgärder och sin information.

MSB samordnar inom krisberedskap och ansvarar för krisinformation.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är ansvarig myndighet inom miljömål, klimat och naturvård, och bidrar bland annat med kunskap om hur växt- och djurarter påverkas av torka och vattenbrist, samt hur utvecklingen påverkas av klimatförändringarna.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling och ska arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna.

Vattenresurser är en avgörande fråga för livsmedelsproduktionen, och vattenbrist och torka påverkar den betydligt.

Läs mer: Utmaningar som kompetenscentrum jobbar med.

Boverket

Boverket är ansvarig myndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområde, fysisk planering mm. Vattenförsörjning är ett av de allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning. Boverket har tagit fram vägledning kring hur vattenförsörjning ska beaktas i kommunens planering.

Publicerad: 2018-07-26
Uppdaterad: 2020-07-02
Sidansvarig: Webbredaktion