Regionala vattenförsörjningsplaner

Hitta på sidan

Rent vatten är en förutsättning för väl fungerande samhällen, människors hälsa, och naturmiljön. Vatten är en livsnödvändig, men hotad resurs.

Samhällsutvecklingen och klimatförändringar skapar nya utmaningar för vattenförsörjningen. Samtidigt som vattenanvändningen ökar riskerar mänskliga aktiviteter att försämra vattenkvalitet och minska tillgången till sötvattenresurser. Det drabbar dricksvattenförsörjningen, men även jord- och skogsbruk, energiproduktion och annan industri, naturmiljöer och biologisk mångfald. Klimat- och samhällsförändringar innebär ett ökat behov av förebyggande arbete för att bevara och skydda lämpliga vattenresurser. Regionala vattenförsörjningsplaner tas fram av länsstyrelserna för att säkerställa tillgången till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen, i ett område på lång sikt. Planerna ska ge ett underlag till kommunerna i deras strategiska planering så att viktiga vattenresurser bevaras och skyddas, för att trygga samhällets långsiktiga dricksvattenförsörjning. Regionala vattenförsörjningsplaner har tagits fram av 14 länsstyrelser. En del av dem behöver uppdateras med hänsyn till ny kunskap bland annat om klimatförändringar.

Vägledning för regional vattenförsörjningsplanering

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat vägledning för regionala vattenförsörjningsplanering. Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med andra aktörer tar fram och uppdaterar regionala vattenförsörjningsplaner. Även om dricksvattenförsörjningen är i fokus avser vägledningen att ge stöd för att det tas hänsyn till andra intressen som är beroende av en säker tillgång till vatten.

Vägledningen har tagits fram i samarbete med Boverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och Livsmedelsverket.

Presentationer från temaseminarier

Publicerad: 2017-12-04
Uppdaterad: 2022-11-29
Sidansvarig: Webbredaktion