Hantering av gödsel inom vattenskyddsområde för grundvattentäkt

Vägledning kring riskbedömning och regeltillämpning med avseende på risk för läckage av nitrat till grundvattnet.

Sammanfattning

Denna rapport behandlar juridiska och praktiska frågeställningar som ofta uppkommer vid prövning och tillsyn av gödselhantering inom vattenskyddsområden. Fokus ligger på risken att kväve i form av nitrat utlakas till grundvatten samt vilka odlingstekniska åtgärder som är verkningsfulla att vidta på gårdsnivå för att minska en sådan belastning. Åtgärderna avgränsar sig till sådant som är möjligt att hantera i form av villkor i beslut om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter eller krav som kan komma att formuleras i ett föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken efter att tillsyn bedrivits på platsen.

Rapporten utgör en gemensam vägledning från Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket.

Publicerad: 2020-11-13
Sidansvarig: Webbredaktion