Hantering av kemiska bekämpnings­medel inom vattenskydds­områden

Det finns kvalitetskrav i form av gränsvärden för bekämpningsmedelrester i färdigt dricksvatten.

Hitta på sidan

Gränsvärden

Gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i dricksvatten är 0,1 µg/l och för totalhalt 0,5 µg/l. För vissa ämnen tillämpas gränsvärdet 0,030 µg/l (aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid).

Gränsvärdena återfinns i Livsmedelverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.

Gränsvärdena för bekämpningsmedel i dricksvatten bygger inte på hälsorisk utan baseras på uppfattningen att rester av bekämpningsmedel inte är acceptabla i dricksvatten. Halten fastställdes inom EU redan 1980 och baserades på vilka halter som laboratorierna då klarade att analysera.

För detaljer se Rådets direktiv (80/778/EEG) om kvalitén på vatten avsett att användas som dricksvatten.

Därefter har emellertid analystekniken utvecklats mycket och detektionsgränserna för de flesta substanser har sänkts avsevärt. Livsmedelsverket gör dock bedömningen att de angivna gränsvärdena säkerställer en god säkerhetsmarginal för människans hälsa.

Ur Livsmedelsverkets vägledning dricksvatten:

Gränsvärdet har fastställts mot bakgrund av försiktighetsprincipen. Bland annat kan tillräckligt underlag saknas för att fastställa gränsvärden för enskilda bekämpningsmedel samt för att bedöma risken för eventuella kombinationseffekter om man får i sig flera olika bekämpningsmedel samtidigt. Gränsvärdet bedöms innebära en tillräcklig säkerhetsmarginal mot nivåer där risk för akuta eller kroniska effekter kan förekomma.

Gränsvärdena gäller utgående dricksvatten och är inte kopplat till råvattnet men det finns anledning att minimera läckage av bekämpningsmedelsrester till råvattnet. Tekniska beredningssteg är kostsamma att installera och känsliga för driftstörningar till exempel strömavbrott.

Vad är bekämpningsmedel och vilka begrepp gäller?

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Biocidprodukt

Biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel, som kan vara kemiska eller biologiska, används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter.

Övergripande regelverk

Förordning (EG) 1107/2009

Europaparlamentets förordning 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden styr arbetet med att godkänna enskilda preparat för användning inom unionen. I Sverige sköts detta arbete av Kemikalieinspektionen.

Direktiv 2009/128/EG

Europaparlamentet och Rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, ofta kallat hållbarhetsdirektivet, ska säkerställa ett EU-gemensamt regelverk för användningen av växtskyddsmedel.

Direktivet är tänkt att komplettera regelverket om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Viktiga målsättningar i direktivet är att skydda vattenmiljöer och att minimera resthalter av bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet.

Förordning (2014:425)

Direktiv 2009/128/EG har införlivats i svensk lagstiftning genom förordning (2014:425) om bekämpningsmedel som trädde ikraft den 15 juli 2014.

Myndigheter och deras ansvarsområden

En rad myndigheter har ett eller flera bemyndiganden att lämna närmare anvisningar om tolkning och tillämpning av vissa av bestämmelserna i förordningen genom egna föreskrifter.

Här hittar du en sammanställning över myndigheternas ansvarsfördelning Pdf, 126.8 kB. inom sakområdet samt en förteckning av föreskrifter med relevans inom området. Förteckningen omfattar även föreskrifter som utifrån andra utgångspunkter berör vissa bekämpningsmedel. Det gäller exempelvis miljökvalitetsnormer inom vattenförvaltningen.

Andra viktiga aktörer inom området

Kompetenscentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet med fokus på miljöeffekter av växtskyddsmedel som används inom jordbruket. Centrat genomför och avrapporterar den miljöövervakning som finns inom området.

Säkert växtskydd är ett samarbetsforum mellan branschen och myndigheter som syftar till att minska miljöbelastningen från kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket.

Föreskrifter och vägledningsmaterial

Ett vattenskyddsområde inrättas med stöd av 7 kap miljöbalken. Inom vattenskyddsområdet ska särskilda föreskrifter meddelas med stöd av 7 kap 22 § MB som reglerar sådan markanvändning som kan utgöra ett hot mot vattenkvalitén på kort och lång sikt. Det är vanligt att olika former av hantering av kemiska bekämpningsmedel regleras genom förbud eller tillstånd i vattenskyddsföreskrifter.

I 6 kap NFS 2015:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel framgår att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon inom vattenskyddsområde.

Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet. Föreskriften ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter 97:2 om bekämpningsmedel som numer är upphävda.

Riktlinjer för prövningen inom vattenskyddsområden

Eftersom användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden regleras utifrån olika bestämmelser har vi tillsammans med Naturvårdsverket ett gemensamt ansvar för vägledning gentemot kommunerna för hur prövningen kan genomföras.

Myndigheterna har därför valt att utarbeta en gemensam vägledning för prövningen.

Läs vägledningen

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden – vägledning för prövningen

Publicerad: 2014-05-09
Uppdaterad: 2019-12-30
Sidansvarig: Webbredaktion