Hantering av kemiska bekämpnings­medel inom vattenskydds­områden

Det finns kvalitetskrav i form av gränsvärden för rester av bekämpningsmedel i färdigt dricksvatten.

Hitta på sidan

Bekämpningsmedel

Användningen av bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde regleras både genom lokala vattenskyddsföreskrifter som inrättats med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken och – när det gäller växtskyddsmedel – genom den generella tillståndsplikten för alla vattenskyddsområden i 6 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel kan antingen vara ett växtskyddsmedel eller en biocidprodukt.

Biocidprodukt

Biocidprodukt är en produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra verkningarna av eller på annat sätt kontrollera skadliga organismer på annat sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan. Exempel på biocidprodukter är träskyddsmedel, myggmedel, råttbekämpningsmedel och båtbottenfärger.

Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel, som kan vara kemiska eller biologiska, används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. Skyddet kan vara mot skadedjur, svampangrepp eller mot konkurrerande växter.

Övergripande regelverk

Europaparlamentets förordning om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

Europaparlamentets förordning 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden styr arbetet med att godkänna enskilda preparat för användning inom unionen. I Sverige sköts detta arbete av Kemikalieinspektionen.

EU:s direktiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel

Europaparlamentet och Rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel, ofta kallat hållbarhetsdirektivet, ska säkerställa ett EU-gemensamt regelverk för användningen av växtskyddsmedel. Direktivet kompletterar regelverket om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden. Viktiga målsättningar i direktivet är att skydda vattenmiljöer och att minimera resthalter av bekämpningsmedelsrester i dricksvattnet.

Bekämpningsmedelsförordningen

EU:s direktiv om en hållbar användning av bekämpningsmedel har införlivats i svensk lagstiftning genom förordning (2014:425) om bekämpningsmedel. Förordningen innehåller bestämmelser om godkännande och hantering av växtskyddsmedel eller biocidprodukter.

Gränsvärden för bekämpningsmedel i dricksvatten

Gränsvärdet för enskilda bekämpningsmedel i utgående dricksvatten är 0,1 µg/l och för totalhalt 0,5 µg/l. För vissa ämnen tillämpas gränsvärdet 0,030 µg/l (aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid).

Gränsvärdena finns angivna i LIVSFS 2022:12 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se)

Gränsvärdena gäller inte råvattnet men det finns skäl att minimera läckage av bekämpningsmedelsrester till råvattnet. Det bästa sättet är att arbeta förebyggande genom att inrätta vattenskyddsområden med relevanta föreskrifter för yt- och grundvattentäkter där det finns ett behov.

Generell tillståndsplikt inom vattenskyddsområde

I 6 kap NFS 2015:2, Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel framgår att det är förbjudet att utan särskilt tillstånd yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom primär och sekundär skyddszon inom vattenskyddsområde. Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning av växtskyddsmedel utan tillstånd inom hela vattenskyddsområdet.

Generella tillståndsplikten gäller inte vattenskyddsområden inrättade efter 1 januari 2018

Den generella tillståndsplikten för användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområde enligt NFS 2015:2 gäller inte i vattenskyddsområden som har inrättats eller ändrats efter den 1 januari 2018. För sådana vattenskyddsområden behöver en bedömning göras på lokal nivå om det finns behov av förbud eller tillståndsplikt för användning av växtskyddsmedel. Om slutsatsen blir att användningen av växtskyddsmedel behöver prövas i särskild ordning så måste bestämmelser införas i skyddsföreskrifterna för det aktuella vattenskyddsområdet.

Vägledning för prövningen av tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden

Eftersom användningen av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden regleras utifrån olika bestämmelser har HaV tillsammans med Naturvårdsverket ett gemensamt ansvar för vägledning för hur prövningen av tillstånd till användning av bekämpningsmedel kan genomföras.

Myndigheterna har därför tagit fram en gemensam vägledning för prövningen. Vägledningen beskriver regelverket, myndigheternas ansvarsfördelning samt ger råd och rekommendationer för vilka uppgifter som bör tas in i en ansökan. Vägledningen ger också förslag på utformning av beslut samt lämplig utformning av villkor för att begränsa oavsiktlig spridning. Målsättningen är att vägledningen ska bidra till att handläggningen av tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden ska förenklas och bli mer enhetlig över landet.

Läs vägledningen

Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden – vägledning för prövningen

Viktiga aktörer inom området

Centrum för kemiska bekämpningsmedel (CKB) är ett samarbetsforum för forskare vid SLU och intressenter utanför universitetet med fokus på miljöeffekter av växtskyddsmedel som används inom jordbruket. Centrat genomför och avrapporterar den miljöövervakning som finns inom området. CKB utvecklar och underhåller olika modellverktyg för riskbedömning och riskhantering inom olika användningsområden, bland dessa MACRO-DB: tillståndsprövning i vattenskyddsområden och rådgivning på fält- och gårdsnivå (länk till MACRO-DB | Externwebben (slu.se)

Säkert växtskydd är ett samarbetsforum mellan branschen och myndigheter som syftar till att minska miljöbelastningen från kemiska bekämpningsmedel som används inom jordbruket.

Växtskyddsrådet (Länk till Växtskyddsrådet ser till att det finns metoder för ett effektivt växtskydd - Jordbruksverket.se)

Jordbruksverket (länk till: Växtskyddsåtgärder i din odling - Jordbruksverket.se

Kemikalieinspektionen (länk till Bekämpningsmedel - Kemikalieinspektionen

Naturvårdsverket (Länk till Bekämpningsmedel i miljön (naturvardsverket.se)

SGU (Länk till Trender för bekämpningsmedel (sgu.se)

Skogsstyrelsen Länk till Användning av växtskyddsmedel - Skogsstyrelsen

Publicerad: 2014-05-09
Uppdaterad: 2023-01-10
Sidansvarig: Webbredaktion