Tillstånd till användning av växtskydds­medel inom vatten­skydds­område

Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

Omslag till rapport.

Om rapporten

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har ett gemensamt vägledningsansvar för tillståndsprövning för växtskyddsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden. Myndigheterna har tagit fram en uppdaterad vägledning till stöd för tillståndsprövningen och ansökan. Vägledningen är utformad för att kunna användas av både tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Stöd och råd finns för utformning av en ansökan, men också i hur prövningen bör genomföras hos myndigheten. Utgångspunkten i vägledningen är ge stöd i vilken information som behöver redovisas om platsen och användningen för att det ska vara möjligt att göra en platsspecifik riskbedömning av verksamheten.

Vägledningen redogör för Sveriges myndighetsstruktur när det gäller användning av växtskyddsmedel samt hur de berörda myndigheternas ansvar är utformat. Ett avsnitt tar upp frågeställningar som uppkommer vid bedömning av så kallade lågriskämnen och som inte kan riskbedömas på sedvanligt sätt. Avsnittet som rör handläggarstödet MACRO-DB är anpassat till den nya version av handläggarstödet som lanserades november 2022.

De ändringar av 2 och 5 kap. miljöbalken som infördes den 1 januari 2019 innebär att prövningsmyndigheterna har ett tydligare ansvar att beakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid tillståndsgivning. Tillstånd till en ny eller förändrad verksamhet eller åtgärd får inte medges om det innebär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt eller har sådan betydelse att det äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. Vägledningen ger förslag på ett praktiskt tillvägagångssätt för hur detta kan bedömas i en prövning av användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde.

Publicerad: 2022-11-01
Uppdaterad: 2023-01-11
Sidansvarig: Webbredaktion