Tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

Den här vägledningen kan användas av såväl tillsynsmyndigheter som verksamhetsutövare när det gäller ansökan om användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.

Omslag till rapport.

Om rapporten

Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket har ett gemensamt vägledningsansvar för tillståndsprövning för växtskyddsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden. Myndigheterna tog därför fram en gemensam vägledning som publicerades i 2016, Tillstånd till användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:7). Denna vägledning har nu uppdaterats och ersatts av Havs- och vattenmyndighetens publikation Tillstånd till användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde, rapport 2022:22.

Skillnader mot tidigare vägledning är bland annat att avsnittet som rör myndigheternas ansvar är utvecklat. Ett avsnitt tar upp frågeställningar som uppkommer vid bedömning av så kallade lågriskämnen och som inte kan riskbedömas på sedvanligt sätt. Det är verksamma ämnen som godkänts som ämnen med låg risk i enlighet med artikel 22 i växtskyddsmedelsförordningen (EG) nr 1107/2009 samt verksamma ämnen som förtecknas i bilaga 1 till KIFS 2022:3. Avsnittet som rör handläggarstödet MACRO-DB är anpassat till den nya version av handläggarstödet som lanseras nu under november 2022. Avsnitten som rör användning på annan mark än jordbruksmark är mer utförligt jämfört med tidigare vägledning. Dessutom innebär de ändringar av bland annat 2 och 5 kap. miljöbalken som infördes den 1 januari 2019 att prövningsmyndigheterna har ett tydligare ansvar att beakta miljökvalitetsnormerna för vatten vid tillståndsgivning enligt miljöbalken.

Precis som tidigare så tar vägledningen upp vilka uppgifter som i normalfallet bör ingå i en ansökan för att det ska vara möjligt för beslutsmyndigheten att göra en platsspecifik riskbedömning av verksamheten och meddela beslut i ärendet. Vägledning ger råd om vilka villkor som kan övervägas för att verksamheten ska kunna bedrivas utan oacceptabel risk för råvattentäkten.

Publicerad: 2022-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion