Hitta på sidan

Fördelning av vatten i torkans spår - möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist

Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).

Havs- och vattenmyndigheten fick den 29 juni 2017 ett regeringsuppdrag att utreda möjligheter, förutsättningar och konsekvenser av att införa föreskrifter om rätt att under allvarliga och akuta förhållanden begränsa tillstånd att bortleda vatten för att undvika att allvarlig vattenbrist uppkommer. Om förutsättningar och behov föreligger ska myndigheten lämna ett förslag till föreskrifter.

Sammanfattning

Arbetet har genomförts i samråd med en extern samrådsgrupp som har bestått av företrädare för SGU, SMHI, vattenmyndigheterna, Livsmedelverket, Jordbruksverket, MSB, Svenskt vatten, Länsstyrelsen i Skåne län och SKL.

Myndighetens slutsats är att det i nuläget finns alltför stora kunskapsluckor kring uttagen av vatten för att det ska vara meningsfullt att konstruera föreskrifter om uttagsbegränsningar. Kunskapsbristen
gäller uttagens lokalisering, uttagna mängder och uttagsmönster. Eftersom många vattenuttag är undantagna krav på tillstånd eller anmälan i lagstiftningen så registreras och journalförs heller inte uttagna vattenmängder. Detta innebär att det är svårt att uppskatta hur mycket vatten som är möjligt att spara med hjälp av begränsningsregler. Det är heller inte möjligt att kontrollera efterlevnaden av eventuella begränsningsregler. Sammantaget innebär detta att det saknas praktiska förutsättningar att idag ransonera vatten mellan olika nyttjare på ett trovärdigt sätt.

Om kunskapen kring uttagen förbättras så skulle begränsningsregler kunna övervägas, men det är inte givet att sådana regler löser de problem som kan uppstå i samhället under nederbördsfattiga perioder. Myndigheten tror att det finns mer effektiva sätt att förbättra samhällets förmåga att hantera torka. Detta handlar om ett systematisk arbetet
med planering och klimatanpassning. I planering bör åtgärder som gäller
effektivisering av vattenanvändningen ingå.

Läs mer

Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist Pdf, 4.2 MB.

Läs mer om vattenbrist och HaV:s arbete med frågan.

Publicerad: 2018-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion