Övergödning

Hitta på sidan

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Läs mer om vårt arbete med övergödning.

Algsoppa

Foto: Peter Henriksen

Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön men när extra näringsämnen tillförs i vattnet på grund av mänskliga aktiviteter kan övergödning uppstå.

Sveriges omgivande hav är påverkade av övergödning, särskilt Östersjön. Koncentrationen av näringsämnen är högst nära kusten och i anslutning till större städer och i vikar. Problemen med övergödning av sjöar och vattendrag är störst i södra Skåne, Mälardalen, Östergötland och söder om Vänern.

Du kan hitta information om övergödningssituationen i ditt närområde i databasen VISS. Där kan du söka antingen på namnet på ett vattendrag eller en sjö, eller via karta. 

Effekter av övergödningen

Övergödning leder ofta till en ökad produktion av växtplankton och fintrådiga alger. Sommartid kan övergödning leda till massförökning av växtplankton, så kallad algblomning. Kraftig algblomning kan till exempel göra vattnet fläckvis grynigt, strimmigt, grön- eller brunfärgat, kan påverka badvattenkvalitén och kan i vissa fall påverka människors hälsa.

Övergödningen minskar också den biologiska mångfalden på flera sätt:

  • förhållandet mellan organismer störs i vattnet
  • växtlighet som ger skydd och utgör födosöksområden för fiskyngel och andra djur påverkas
  • stora mängder växtmaterial kan falla till botten och därmed skapa syrebrist som i sin tur slår ut bottenlevande djur och fiskar.

Vad gör vi åt problemet?

De mänskliga verksamheter som bidrar till övergödningen är framför allt:

Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter arbetar för att minska påverkan från dessa källor.

Miljömålsarbete: Ingen övergödning

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljömålet Ingen övergödning

Sverige har en långkust till havsområden som delas med andra länder. För att minska övergödningen i havet är det väldigt viktigt att alla länder runt havsområdena arbetar gemensamt för att minska utsläppen.

Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet för att minska närsaltsbelastningen, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Varför är problemet inte löst?

Tack vare omfattande åtgärder har de svenska utsläppen kunnat reduceras på senare tid. Exempel på åtgärder är nya regler för spridning av gödsel inom jordbruket och katalysatorrening av bilavgaser.

Men trots att ökningen av övergödningen har planat ut i både Östersjön och Nordsjön så kan det ta lång tid innan problemen med övergödning minskar. Även om den externa tillförseln av näringsämnen har minskat, frisätts varje år nygammal näring som tidigare har varit bunden i sediment (internbelastning). Klimatförändringar kan försvåra ytterligare. Det är därför ännu viktigare att vi gör det vi kan redan nu!

Publicerad: 2014-02-12
Uppdaterad: 2023-09-08
Sidansvarig: Webbredaktion