Vad gör vi åt övergödningen?

Hitta på sidan

Övergödning är ett problem i våra hav och vattendrag. Genom att minska näringsbelastningen från mänskliga aktiviteter kan vi på sikt minska problemen. Här kan du läsa mer om åtgärdsarbetet, vad myndigheterna gör och vad du själv kan göra.

Bidrag till åtgärder mot övergödning

Statlig finansiering för åtgärder inom havs- och vattenmiljö, Havs och vattenmiljöanslaget och annan finansiering.

Åtgärdsarbete mot övergödning

Åtgärdsarbete mot övergödning bedrivs inom olika sektorer, genom svensk havs- och vattenförvaltning och olika typer av projekt. Internationellt samarbete är också viktigt för att nå förbättringar i gemensamma havsområden.

Åtgärder inom jordbruket

Läckage från jordbruksmark kan bidra till övergödning. För att begränsa påverkan har Sverige bland annat infört regler för hur stallgödsel får spridas och för hur stor del av åkermarken som ska vara täckt av gröda under höst och vinter. Läs mer om hur vi samverkar kring jordbruksfrågor.

Vattenrening av avloppsvatten

Otillräcklig rening av avloppsvatten från små avlopp bidrar till övergödning. Även om kommunerna bedriver ett omfattande arbete med tillsyn och ställer krav på åtgärder finns det i dagsläget många avlopp med bristfällig rening. Vi ansvarar för tillsynsvägledning för små avloppsanläggningar.

Naturvårdsverket hanterar frågor som rör stora reningsverk, de som hanterar avlopp från fler än 200 personer. Stora avloppsreningsverk i Sverige räknas idag som effektiva. Reningen för fosfor är kring 95 procent och för kväve i snitt cirka 60 procent.

Vattenförvaltning och havsförvaltning, åtgärdsprogram

Vattenförvaltning (EU:s ramdirektiv för vatten) ger verktyg för att minska övergödningsproblematiken i sjöar och vattendrag. Bland annat sätts miljökvalitetsnormer och var 6:e år tas ett åtgärdsprogram fram. HaV är vägledande i detta arbete, vattenmyndigheterna är genomförare. 

Havsförvaltning (EU:s havsmiljödirektiv) ger på samma sätt verktyg för att uppnå bättre vattenkvalitet i våra havsområden, där övergödning är ett av flera fokusområden. Även för havsförvaltning tas ett åtgärdsprogram fram var 6:e år. HaV är ansvariga för havsförvaltningen i Sverige.

Åtgärdsarbete inom havsmiljö­konventionerna

Sverige har varit aktivt inom de regionala konventionerna Helcom och Ospar sedan 1980-talet. Ett av deras huvudmål är att minska övergödningen i respektive havsområde.

Inom Helcom finns uppsatta mål för minskad näringstillförsel till Östersjön i Baltic Sea Action Plan. För att nå detta krävs framför allt åtgärder på land. Också inom Ospar finns en överenskommelse om minskning av näringsbelastningen, dock av äldre datum (Ospar PARCOM 88/2).

Var finns bidrag till att genomföra åtgärder?

Statlig finansiering för åtgärder inom havs- och vattenmiljö, bland annat för att motverka övergödning, finns genom Havs och vattenmijöanslaget. HaV har ansvaret för fördelning av dessa medel. Två tredjedelar går till Länsstyrelsernas arbete med lokala vattenvårdsprojekt (LOVA).

Privatpersoner

Som privatperson kan du bidra till att minska näringsbelastningen på flera sätt. Några exempel:

  • Töm båttoan i land. Sverige införde 2015 ett nytt tömningsförbud för båttoaletter. Förbudet är särskilt viktigt eftersom båttoaletter används under sommaren, när algerna växer mest.
  • Avgaser har en gödande effekt, tanka därför gräsklipparen och utombordaren med alkylatbensinen istället för den vanliga smutsigare varianten.
  • Välj fosfatfria hushållskemikalier om ditt avlopp inte är anslutet till ett reningsverk.
  • Kissa inte i vattnet utan hellre på land. Den mängd som en person normalt kissar under ett dygn ger gödning till ett kilo alger.
Publicerad: 2014-12-08
Uppdaterad: 2023-01-24
Sidansvarig: Webbredaktion