Kombinationseffekter av kemikalier

Hitta på sidan

I dagens samhälle används ett mycket stort antal olika kemikalier i olika samhällssektorer och produkter. Därför utsätts också både människor och miljö för mer eller mindre komplexa blandningar av kemikalier.

Bedömningar av vattenmiljön behöver därför ytterst beakta möjliga kombinationseffekter mellan kemikalier.

Frågan om kemikalieblandningar och kombinationseffekter har blivit alltmer uppmärksammad. EU-kommissionen publicerade 2012 ett meddelande i frågan. I Meddelandet lyftes särskilt att kombinationer av kemikalier, som verkar på samma sätt, kan ge upphov till negativa effekter redan vid så låga halter där de enskilda kemikalierna i sig själva är ofarliga.

Kemikalieblandningar är svåra att reglera

Innan en kemikalie får släppas ut på marknaden ska risker för människor och miljö utvärderas. Denna riskbedömning beaktar dock endast en kemikalie för ett användningsområde i taget. I verkligheten utsätts  människa och miljö vanligtvis för många olika kemikalier från olika källor.

Varor och produkter som släpps ut på marknaden i form av en blandning kan riskbedömas utifrån blandningen som helhet. Nyare lagstiftning på kemikalieområdet innehåller också krav på att kombinationseffekter ska beaktas, åtminstone gällande miljö- eller hälsofarliga ämnen. 

Men för blandningar av föroreningar som härstammar från flera olika varor och källor så saknas ett övergripande ansvar. Det finns svåra juridiska och marknadsmässiga komplikationer med att samordna de olika myndigheternas riskbedömningar. Ytterligare en komplikation är att det finns ett enormt antal olika typer av blandningar som människa och miljö kan tänkas utsättas för, och det är omöjligt att beakta alla. Problematiken med blandningar försvåras av en bristande information överlag kring flertalet kemikalier i samhället.

Vad händer nu?

EU-kommissionen har uppmärksammat att mer kunskap behövs gällande riskbedömning av blandningar. En hel del forskningsprojekt pågår.

En stor mängd information angående många kemikaliers egenskaper och användning håller på att registreras inom ECHA (europeiska kemikaliemyndigheten). Detta kommer öka möjligheten för mer storskaliga och realistiska riskbedömningar av enskilda kemikalier och blandningar. ECHA har även en del preliminära riktlinjer för hur effekter av blandningar i biocidprodukter ska hanteras.

EU-kommissionen har även tagit initiativ till att skapa en Europeisk övervakningsdatabas, gällande förekomsten av kemikalier i olika delar av miljön, det vill säga vilka blandningar miljön utsätts för och hur de förändras över tid och rum. Detta kommer att ge bättre förutsättningar att identifiera prioriterade kemikalieblandningar för riskbedömning.

Det återstår ännu arbete för att komma överens om bland annat. vilka krav som ska ställas på informationen, men metodik finns föreslagen för att göra en försiktig uppskattning om blandningar kan, eller redan har, påverkat miljön negativt.

Publicerad: 2014-09-18
Uppdaterad: 2017-11-01
Sidansvarig: Webbredaktion