Vårt arbete med miljöfarliga ämnen

Hitta på sidan

För att kunna motverka skadeverkningar från miljögifter i vatten krävs tillförlitiga data som pekar på hur det kan förebyggas och vilka åtgärder som måste utföras. Vi övervakar och dokumenterar tillstånden i hav, sjöar och vattendrag.

Tillståndet i hav och sötvatten

En övergripande sammanställning av tillståndet i våra havsområden finns i rapporten Havet som sammanställts av oss på uppdrag av Havsmiljöinstitutet.

I rapporten Sötvatten finns en övergripande sammanställning av miljön för organismer i sötvatten. 

Farliga ämnen i vattendirektivet och havsmiljödirektivet

Inom de regionala havskonventionerna Helcom och Ospar pågår ett arbete där svenska experter deltar i att ta fram indikatorer med gränsvärden för olika farliga ämnen. De ska sedan användas vid en bedömning av havens status i jämförelse med vad som står i havsmiljödirektivet.

Gällande farliga ämnen inom vattenmiljön så finns en särskild arbetsgrupp i EU där vi deltar, se nationell vägledning samt EU-vägledning om vattendirektivet och miljögifter.

Åtgärder mot miljögifter i vatten

Den mest kostnadseffektiva åtgärden för att förebygga problem med miljöfarliga ämnen är att förhindra att de når vattenmiljön. Miljöprövning och miljötillsyn är verktyg som kan förhindra detta, eller åtminstone begränsa utsläpp från miljöfarliga verksamheter. Vid förfrågningar om tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet som kan påverka ekosystemet är vi en aktiv deltagare i att bedöma ansökningarna.

Vid sådana ärenden ska ett antal direktiv och förordningar tas i beaktande bland annat

Dessa lagar beskriver vilka halter av specifika ämnen som kan anses vara säkra och anger hur ämnena skall hanteras för att minimera utsläpp.

En annan förebyggande åtgärd är att ta fram relevant kunskap som behövs för de beslut som myndigheten ska fatta. Sådan kunskap byggs bland annat upp genom årliga utlysningar av forskningsanslag, till exempel miljöforskningsanslaget. Även Naturvårdsverket stödjer forskning på Svenska Miljöinstitutet, IVL.

Regeringsuppdragen som berör miljöfarliga ämnen i vatten och sediment är fördelat mellan flera olika myndigheter:

Publicerad: 2014-09-17
Sidansvarig: Webbredaktion