God miljöstatus - det önskade tillståndet i havsmiljön

Hitta på sidan

Havsmiljödirektivet definierar god miljöstatus som ett tillstånd där haven är friska och produktiva och där användningen av den marina miljön är hållbar. Det marina ekosystemets arter, samhällen, livsmiljöer och funktioner ska skyddas och bevaras, samtidigt som människans behov av resurser tillgodoses.

Vad är god miljöstatus?

Vad som är god miljöstatus i svenska vatten enligt havsmiljöförordningen framgår i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2012:18 bilaga 2 del A och del B. Där anges i del A kriterier och vilka indikatorer som hör till varje kriterium. I del B finns alla indikatorer beskrivna med metod, tröskelvärde och bedömningsområde.

God miljöstatus på kriterienivå eller deskriptorsnivå beskrivs i föreskrifternas bilaga 2 del A. För tre deskriptorer har särskilda faktablad tagits fram med utförlig beskrivning av god miljöstatus.

Utveckling av indikatorer, inklusive bedömningsmetoder och tröskelvärden sker huvudsakligen inom det EU-gemensamma eller regionala samarbetet med andra länder. Ett fullt utvecklat, kvantitativt system för att bedöma om god miljöstatus uppnås är fortfarande under utveckling.

Indikatorer för god miljöstatus (HVMFS 2012:18 bilaga 2 del B).

Definitionerna av god miljöstatus ska ses över minst var sjätte år. Arbete med att utveckla detta pågår kontinuerligt och har resulterat i uppdateringar av föreskrifterna HVMFS 2012:18.

Temaområden för god miljöstatus

Beskrivningen av god miljöstatus struktureras i 11 temaområden (kallas deskriptorer i havsmiljödirektivet). Det är sedan medlemsländerna som tar fram en mer specifik definition av god miljöstatus. Temaområdena är:

 1. Biologisk mångfald
 2. Främmande arter
 3. Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
 4. Marina näringsvävar
 5. Övergödning
 6. Havsbottnens integritet
 7. Bestående förändringar av hydrografiska villkor
 8. Koncentrationer och effekter av farliga ämnen
 9. Farliga ämnen i fisk och andra marina livsmedel
 10. Marint skräp
 11. Undervattensbuller

Underlag gällande definition av god miljöstatus

Enligt havsmiljödirektivet ska kriterier och metodstandarder för att bedöma om god miljöstatus uppnåtts tas fram för att garantera enhetlighet i bedömningarna mellan marina regioner. Dessa kriterier och metodstandarder finns i kommissionsbeslutet (EU) 2017/848 om god miljöstatus.

Det finns också en EU-gemensam vägledning för bedömningen av god miljöstatus, Article 8 MSFD Assessment Guidance.

Föreskrifter

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.

Publicerad: 2014-02-14
Sidansvarig: Webbredaktion