Uppdaterade övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten uppdaterade övervakningsprogrammen för havsmiljödirektivet 2020. Underlaget beskrivs i form av 14 övervakningsstrategier i en rapport och genom 48 faktasidor på webben som redogör för de enskilda övervakningsprogrammen. Underlaget rapporterades till EU-kommissionen hösten 2020.

Övervakningsprogrammen ger underlag för att bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus, som exempelvis lekbiomassa av fisk, utbredning av marina däggdjur och tillståndet hos bottenfaunan.

Vidare ger de underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter som nedskräpning, trålning och utsläpp av näring och farliga ämnen.

Övervakningen täcker i många fall in behoven som ställs genom havsmiljöförordningen. Det finns dock luckor som fram till rapporteringen av nästa övervakningsprogram kommer behöva fyllas genom en utökad övervakning. Det pågår eller finns planer på utveckling av övervakning, framför allt gällande bentiska livsmiljöer och fysisk påverkan som länge varit en betydande brist. All övervakning utvecklas dock mer eller mindre för att bättre motsvara kraven i havsmiljöförordningen.

Rapportering till EU-kommissionen

Rapporten och övervakningsprogrammen rapporterades under hösten 2020 till EU-kommissionen. Underlaget till rapporteringen har tagits fram utifrån vägledningsdokument från EU-kommissionen, samt EU:s kommissionsbeslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus Pdf, 580.1 kB.

och havsmiljödirektivets Bilaga III där kraven på vad som ska övervakas beskrivs.

Underlag för bedömning och uppföljning

Övervakningen ska ge underlag för nästa inledande bedömning och för bedömning av framstegen mot att nå eller bibehålla god miljöstatus, som ska genomföras 2024. Dessutom ska övervakningen kunna fånga upp effekterna av genomförda åtgärder som beslutades i åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet 2015.

Publicerad: 2014-03-31
Uppdaterad: 2020-09-25
Sidansvarig: Webbredaktion