Uppdaterade övervakningsprogram för Nordsjön och Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 uppdaterat övervakningsprogrammen för havsmiljödirektivet, och underlaget är nu på remiss inför beslut sommaren 2020 och rapporteringen till EU-kommissionen hösten 2020.

Övervakningsprogrammen ger underlag för att bedöma och följa upp utvecklingen av miljöstatus, som exempelvis lekbiomassa av fisk, utbredning av marina däggdjur och tillståndet hos bottenfaunan.

Vidare ger de underlag för att följa upp vilka miljöförändringar som uppstår till följd av mänskliga aktiviteter som nedskräpning, trålning och utsläpp av näring och farliga ämnen.

Övervakningen täcker i många fall in behoven som ställs genom havsmiljöförordningen. Det finns dock luckor som fram till rapporteringen av nästa övervakningsprogram kommer behöva fyllas genom en utökad övervakning. Det pågår eller finns planer på utveckling av övervakning, framför allt gällande bentiska livsmiljöer och fysisk påverkan som länge varit en betydande brist. All övervakning utvecklas dock mer eller mindre för att bättre motsvara kraven i havsmiljöförordningen.

Tyck till om den uppdaterade övervakningen

Havs- och vattenmyndigheten har i en samlad textrapport beskrivit 14 övervakningsstrategier som utgår från havsmiljödirektivets så kallade deskriptorer. I strategierna framgår hur väl övervakningen uppfyller kraven i direktivet och pågående eller planerat utvecklingsarbete presenteras.

Till strategierna knyts flera övervakningsprogram, sammanlagt 47 stycken, som presenteras på HaV:s webb i form av faktasidor. Informationen är generellt skriven för att även kunna användas i andra syften, till exempel för vattenförvaltning, miljömålsuppföljning och havsplanering.

Rapporten och övervakningsprogrammen är ute på remiss mellan 2 december 2019 och 31 mars 2020.

Rapportering till EU-kommissionen

Efter samrådet kommer rapporten och övervakningsprogrammen färdigställas och beslutas för att sedan under hösten 2020 rapporteras till EU-kommissionen. Underlaget till rapporteringen har tagits fram utifrån vägledningsdokument från EU-kommissionen, samt EU:s kommissionsbeslut om kriterier och metodstandarder för god miljöstatusPDF. och havsmiljödirektivets Bilaga III där kraven på vad som ska övervakas beskrivs.

Underlag för bedömning och uppföljning

Övervakningen ska ge underlag för nästa inledande bedömning och för bedömning av framstegen mot att nå eller bibehålla god miljöstatus, som ska genomföras 2024. Dessutom ska övervakningen kunna fånga upp effekterna av genomförda åtgärder som beslutades i åtgärdsprogrammet för havsmiljödirektivet 2015.

Publicerad: 2014-03-31
Uppdaterad: 2019-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion