Remiss om övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020

Samråd om uppdaterade övervakningsprogram för havsmiljödirektivet pågick mellan 2 december 2019 och 31 mars 2020. I underlaget fanns en rapport med 14 övervakningsstrategier och webbsidor med 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen.

Resultat av samrådet

Havs- och vattenmyndigheten skickade ut remissen till 120 mottagare och fick tillbaka 48 yttranden med sammanlagt 981 kommentarer. Av 595 kommentarer på rapporten ledde 36 % till direkta ändringar och av 386 kommentarer på övervakningsprogrammen ledde 60 % till ändringar. Resterande kommentarer var till största del av mer rådgivande karaktär och har i flera fall besvarats samt kommer att beaktas i framtida arbete.

Underlag för remissen

Havs- och vattenmyndigheten har uppdaterat övervakningsprogram för de svenska havsområdena, det vill säga en beskrivning av Sveriges övervakning av tillstånd, miljöeffekter och de belastningar och aktiviteter som påverkar tillståndet. Uppdateringen av övervakningsprogram är ett steg i genomförandet av havsmiljöförordningen. Övervakningsstrategier och hänvisning till tillhörande övervakningsprogram presenteras i denna rapport och är på remiss mellan december 2019 och mars 2020.

Presentationen av övervakningsprogram för havsmiljödirektivet 2020 är en uppdatering av den första presentationen som togs fram 2014 och ingår i det svenska genomförandet av EU:s havsmiljödirektiv. Övervakningen ska ligga till grund för den inledande bedömningen som ska beslutas 2024, ge underlag för miljökvalitetsnormer enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och kunna följa upp åtgärder i det åtgärdsprogram för havsmiljödirektivet som HaV tog fram 2015.

Övervakningen av övergödning, farliga ämnen, farliga ämnen i livsmedel, förändringar av hydrografiska villkor och kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur bedömer HaV vara tillräcklig för att ge underlag för bedömning av miljöstatus och framstegen mot att nå god miljöstatus. Däremot bedömer HaV att övervakningen av främmande arter, marint skräp, undervattensbuller, marina däggdjur, sjöfåglar, fisk, pelagiska livsmiljöer, bentiska livsmiljöer och marina näringsvävar behöver mer utveckling innan de kan anses vara fullt tillräckliga. En del av utvecklingen pågår eller planeras, vilket presenteras i rapporten.

Remissmaterial

Publicerad: 2019-12-02
Uppdaterad: 2019-12-02
Sidansvarig: Webbredaktion