Äldre remisser från Havs- och vattenmyndigheten

Här presenteras de förslag som Havs- och vattenmyndigheten haft ute på remiss och där sista svarsdatum har passerats. Sorteringen är kronologisk med de senast utlagda överst.

 1. Sista svarsdatum: 29 februari 2024

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 1. Sista svarsdatum: 19 januari 2024

  Överklaganden gäller Regionförvaltningsverket i Norra Finlands beslut om miljö- och vattenhushållningstillstånd för Torneåverkens verksamhet

 2. Sista svarsdatum: 13 december 2023

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 3. Sista svarsdatum: 26 november 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 4. Sista svarsdatum: 28 november 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 5. Sista svarsdatum: 1 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på samrådsversionen av Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2024–2029: Samråd om bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys.

 6. Sista svarsdatum: 1 mars 2024

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 7. Sista svarsdatum: 1 december 2023

  Remiss inför ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14) på grund av metodborttagning.

 8. Sista svarsdatum: 24 oktober 2023

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ändringar gällande Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2022:20) om ersättning för viltskada orsakad av säl på fångad fisk och fiskeredskap.

 9. Sista svarsdatum: 15 december 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på samrådsversionen av förslag till ändrade havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

 10. Sista svarsdatum: 11 augusti 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 11. Sista svarsdatum: 4 augusti 2023

  Tillståndsansökan enligt vattenlagen för muddring av farleden Torneå Röyttä, Norra Finland.

 12. Sista svarsdatum: 16 juni 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 13. Sista svarsdatum: 15 juni 2023

  Tillståndsansökan enligt vattenlagen för muddring av båtled öster om Mätässaari i Torne älv, Pello kommun, Finland.

 14. Sista svarsdatum: 1 juni 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 15. Sista svarsdatum: 18 maj 2023

  Förslaget gäller dels upphävande av den nationella fredningen av pigghaj och införande av fångstbegränsningar, dels borttagande av minimimått för Stillahavsostron (även kallad japanskt jätteostron).

 16. Sista svarsdatum: 10 maj 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 17. Sista svarsdatum: 24 april 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 18. Sista svarsdatum: 14 februari 2023

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels att fastställa förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels ändrade regler om sumpning av ål under 2023/2024.

 1. Sista svarsdatum: 6 december 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 2. Sista svarsdatum: 29 november 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 3. Sista svarsdatum: 26 oktober 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till nya föreskrifter och konsekvensutredning. 

 4. Sista svarsdatum: 26 oktober 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 5. Sista svarsdatum: 25 oktober 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 6. Sista svarsdatum: 25 september 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på uppdaterad vägledning.

 7. Sista svarsdatum: 31 augusti 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 8. Sista svarsdatum: 30 september 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav.

 9. Sista svarsdatum: 15 juni 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 10. Sista svarsdatum: 31 augusti 2022

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till vägledning.

 11. Sista svarsdatum: 1 juni 2022

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 12. Sista svarsdatum: 4 maj 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till ändrade föreskrifter och konsekvensutredning.

 13. Sista svarsdatum: 8 april 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag om ändrade regler för fiske efter ål i havet.

 14. Sista svarsdatum: 15 april 2022

  Havs- och vattenmyndigheten önskar senast den 15 april 2022 synpunkter på den reviderade vägledningen om tillsyn av små avloppsanläggningar.

 15. Sista svarsdatum: 20 mars 2022

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 16. Sista svarsdatum: 21 mars 2022

  Remissen gäller förutsättningar för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

 1. Sista svarsdatum: 28 februari 2022

  Remissen är uppdelad i två vägledningar eftersom den delen som benämns "Vägledning för bedömning av annat sätt" även är en delbedömning vid beslut om mindre stränga kvalitetskrav.

 2. Sista svarsdatum: 15 september 2021

  Remissversion av vägledning till 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019: 25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

 3. Sista svarsdatum: 16 september 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

 4. Sista svarsdatum: 30 april 2021

  Förslaget gäller ändrade föreskrifter avseende fördelningen av den svenska laxkvoten och bestämmelser om fiske med fasta redskap i Bottniska viken.

 5. Sista svarsdatum: 11 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels förslag på ändrade regler i syfte att förbättra möjligheterna att kontrollera ålfisket.

 6. Sista svarsdatum: 22 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller ändringar av föreskrifter i syfte att begränsa fiskeridödligheten av torsk i Skagerrak och Nordsjön samt anpassning av föreskrifter på grund av åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2021/92. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2021.

 7. Sista svarsdatum: 5 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller förutsättningarna för att bedriva viss fiskeverksamhet i delar av Östersjön under tid då det råder visst fiskeförbud där. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

 8. Sista svarsdatum: 26 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till åtgärdsprogram för hotade arter. Förslaget gäller ett åtgärdsprogram för tumlare (Phocoena phocoena). Programmet föreslås gälla under perioden 2021-2025.

 9. Sista svarsdatum: 21 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har under januari-februari 2021 remitterat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Västerhavet och ett generellt förbud mot yrkesmässigt fiske efter blåmusslor. Remissen innehöll dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

 10. Sista svarsdatum: 21 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har under januari-februari 2021 remitterat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Egentliga Östersjön. Remissen innehöll dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder.

 1. Sista svarsdatum: 22 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Föreskrifterna föreslås ersätta Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2011:13) om utsättning av fisk samt flyttning av fisk i andra fall än mellan fiskodlingar.

 2. Sista svarsdatum: 28 december 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag om ändring av HaV:s föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar, samt (HVMFS 2018:17) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

 3. Sista svarsdatum: 31 januari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller ändrade regler för det kustnära fisket längs med delar av Östersjökusten.

 4. Sista svarsdatum: 15 mars 2021

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning. Förslaget gäller vägledning om åtgärder mot intern näringsbelastning i insjöar och kustvatten.

 5. Sista svarsdatum: 19 februari 2021

  Havs- och vattenmyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell strategi för skydd av sjö- och vattendragsmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden. Remissen har skickats ut i enlighet med särskild sändlista men vi välkomnar även synpunkter från andra.

 6. Sista svarsdatum: 16 december 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

 7. Sista svarsdatum: 30 april 2021

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag på uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön. Samrådet pågick från den 1 november 2020 till den 30 april 2021.

 8. Sista svarsdatum: 30 november 2020

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraftverk för moderna miljövillkor.

 9. Sista svarsdatum: 14 september 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller tillåtelse av en selektiv trål som bedöms minska fångst av torsk betydligt, samt anpassning av föreskrifter på grund av nya införda åtgärder för torsk i Skagerrak och Nordsjön i rådets förordning (EU) nr 2020/123.

 10. Sista svarsdatum: 21 september 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om utökat fredningsområde utanför Gullspångsälvens mynning i Vänern.

 11. Sista svarsdatum: 14 september 2020

  Havs- och vattenmyndigheten har under juli-september 2020 remitterat ett förslag om fiskereglering i marina skyddade områden i Bottniska viken. Remissen innehöll dels nationella föreskriftsförslag, dels förslag som kommer att kräva en process med andra berörda länder. Remissen innehöll även ett förslag om AIS-krav vid siklöjetrålning.

 12. Sista svarsdatum: 25 maj 2020

  Nu kan du tycka till kring en remiss om föreskrifter för hantering av signalkräfta. Remissen gäller ändringar av föreskrifter för att möjliggöra fiske av signalkräfta i vatten utanför hanteringsområdet samt en mindre justering av fisketid för signalkräfta i Vättern.

 13. Sista svarsdatum: 10 maj 2020

  Nu kan du tycka till kring ett förslag om ändrade regler för fiske efter lax i Östersjön, delområde 31 med anknytande sötvattensområden. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2020.

 14. Sista svarsdatum: 27 april 2020

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskriftsändringar och konsekvensutredning. Förslaget gäller dels fastställande av förbudsperiod för fiske efter ål i havet, dels förslag på ändrade regler i syfte att förbättra möjligheterna att kontrollera ålfisket.

 15. Sista svarsdatum: 1 mars 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Syftet med förslaget är att stärka skyddet av den kustlekande gäddan.

 1. Sista svarsdatum: 31 januari 2020

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det remitterade förslaget om ändringar i bestämmelser vid fiske med bottentrål med Seltrapanel och bottentrål med kräftrist

 2. Sista svarsdatum: 22 december 2019

  Särskilt fokus i denna remiss ligger på en översyn av Havs- och vattenmyndighetens (HaV) föreskrifter (HVMFS 2014:19) om licens och tillstånd för yrkesmässigt fiske i havet.

 3. Sista svarsdatum: 31 mars 2020

  Samråd om uppdaterade övervakningsprogram för havsmiljödirektivet pågick mellan 2 december 2019 och 31 mars 2020. I underlaget fanns en rapport med 14 övervakningsstrategier och webbsidor med 47 övervakningsprogram som beskriver hur övervakningen motsvarar kraven enligt havsmiljöförordningen.

 4. Sista svarsdatum: 13 december 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 arbetat fram ett förslag till ny vägledning för vattenskyddsområden. Vägledningen kommer att ersätta Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:16 om vattenskyddsområden och Handbok 2010:5 om vattenskyddsområde som båda planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020.

 5. Sista svarsdatum: 20 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget om ändringar och nya bestämmelser avseende hantering av signalkräfta.

 6. Sista svarsdatum: 21 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på remiss med förslag om möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta med bottentrål försedd med artsorterande rist.

 7. Sista svarsdatum: 15 september 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller fördelning av pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter från och med år 2020.

 8. Sista svarsdatum: 30 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.

 9. Sista svarsdatum: 10 juni 2019

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, går idag ut med en remiss angående ändrade fiskeregler för Västernorrlands- till norra Uppsala läns kust.

 10. Sista svarsdatum: 28 juni 2019

  Havs- och vattenmyndigheten har samlat in synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och planens miljökonsekvensbeskrivning.

 11. Sista svarsdatum: 14 maj 2019

  Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

 12. Sista svarsdatum: 17 juni 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar synpunkter på förslaget till vägledning för regional vattenförsörjningsplanering.

 13. Sista svarsdatum: 30 augusti 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

 14. Sista svarsdatum: 8 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter för fiske av lax i Östersjön med konsekvensutredning.

 15. Sista svarsdatum: 14 juni 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på granskningsversionen av förslag till havsplaner för Sverige – Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.

 16. Sista svarsdatum: 15 april 2019

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på förslaget till vägledning för prövning av små avloppsanläggningar.

 1. Sista svarsdatum: 12 december 2018

  Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på detta förslag till föreskrifter och konsekvensutredning.

 2. Sista svarsdatum: 18 september 2018

  Detta ska gälla under perioden 1 januari till 31 oktober varje år.

 3. Sista svarsdatum: 16 augusti 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram nya vägledningar för vattenmyndigheternas arbete med klassificering av ekologisk status.

 4. Sista svarsdatum: 30 juni 2018

  HaV föreslår enklare regler för utförsel av fiskekapacitet vid beviljande av fiskelicens.

 5. Sista svarsdatum: 7 september 2018

  Förslaget om att ändra i föreskrifter (HVMFS 2012:18) remitterades under 2018. Sista svarsdatum var den 7 september 2018.

 6. Sista svarsdatum: 25 juni 2018

  Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster klassificeras och normsätts.

 7. Sista svarsdatum: 4 maj 2018

  Vi önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

 8. Sista svarsdatum: 9 april 2018

  Förlaget gäller att befälhavare som för kustfiskejournal ska registrera och rapportera sina fångster av makrill elektroniskt inom två dagar efter att redskapen vittjades.

 9. Sista svarsdatum: 27 april 2018

  Vi önskar ta del av era synpunkter om det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

 10. Sista svarsdatum: 16 mars 2018

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår bestämmelser för yrkesfiske efter lax i Östersjön mot bakgrund av den för svenskt yrkesfiske tillgängliga laxkvoten och behovet att stärka skyddet för bestånden av lax.

 11. Sista svarsdatum: 15 augusti 2018

  Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till statliga havsplaner för Sverige. Mellan den 15 februari och den 15 augusti 2018 höll HaV samråd för att ta emot synpunkter på förslagen.

 12. Sista svarsdatum: 15 februari 2018

  Havs- och vattenmyndigheten planerar att, i sin roll som vägledande och samordnande inom vattenförvaltningsarbetet, ta fram en ny vägledning till vattenmyndigheterna. Ni ges nu möjlighet att komma in med kommentarer på denna. Kommentarer önskas inkomma senast den 15 februari 2018.

 13. Sista svarsdatum: 12 april 2018

  Från den 3 augusti 2016 gäller nya EU-regler för hantering av levande signalkräfta. Vi har tagit fram ett förslag till hanteringsprogram för signalkräftan som möjliggör att fiske och nyttjande av arten kan fortsätta förutsatt att den inte sprids ytterligare. Förslaget finns ute på remiss till den 12 april 2018.