Remisser 8 februari 2024

Hitta på sidan

Remiss om fredningsområden på delar av kusten i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vill ha era synpunkter på förslag till ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön med tillhörande konsekvensutredning.

Om förslaget

Förslaget innebär att det i Uppsala, Stockholms och Östergötlands län införs elva nya fredningsområden samt ändrade regler i ett av de befintliga fredningsområdena. I förslaget ingår också att ett tidigare beslutat område upphävs.

Förslaget har tagits fram av HaV:s nationella beredningsgrupp för ostkusten där HaV arbetar tillsammans med länsstyrelserna, Statens jordbruksverk och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Länsstyrelsen i Stockholm har haft en samordnande roll för de län som är med och förslaget är en fortsättning av det arbetet som länsstyrelserna och HaV inledde 2020 genom projektet ReFisk 2.0. Projektet förde med sig att myndigheten våren 2021 beslutade om begränsat fiske i ett 60-tal nya fredningsområden samt ändrade regler för knappt trettio befintliga områden.

Länsstyrelsernas begäran om ändrade föreskrifter är bifogat till remissen, se bilaga 1. Kartor över områdena och koordinater framgår av bilaga 2.

HaV delar länsstyrelsernas bedömning att de föreslagna områdena är motiverade och dessutom betydelsefulla för att värna den biologiska mångfalden. Förslaget behöver genomföras för att nå etappmålet om ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden i Sveriges havsmiljöer till år 2030.

Dessutom bedömer HaV att förslaget innehåller flera viktiga åtgärder som kopplar till åtgärdsprogrammet för havsmiljön och som behövs för att miljökvalitetsnormerna för havet ska kunna följas så att en god havsmiljö kan uppnås på sikt.

HaV bedömer vidare, att genom att införa de föreslagna förändringarna, kommer skyddet för biologiska- och socioekomiska värdefulla arter att stärkas och öka möjligheten för att fisket kommer att bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Detta bidrar även till att uppnå målen i havs- och vattenförvaltningen samt de svenska miljökvalitetsmålen, särskilt ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Dessutom bidrar förslaget till generationsmålets så kallade strecksatser att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2024.

Dokument

Svara på remissen

Länsstyrelsen bör remittera förslaget till berörda intressenter samt på lämpligt sätt hålla förslaget tillgängligt för allmänheten.

  • Remissvar ska ha inkommit till HaV senast den 7 mars 2024.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 00058-2023 i meddelandets ärendemening.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar i vissa fall remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Hantering av personuppgifter

Så här behandlar HaV de kontaktuppgifter och eventuellt övriga personuppgifter som lämnas i samband med svar till HaV på remisser eller samråd. HaV diarieför och bereder svaren internt men kan även komma att dela svar med annan myndighet under beredningen. HaV skriver ofta en sammanfattande redogörelse för samrådet som helhet, som diarieförs. Laglig grund för denna behandling är att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och i vissa fall även en rättslig skyldighet.

Samrådsredogörelsen och svar från myndigheter, företag och organisationer publiceras på myndighetens webbsida. Svar från privatpersoner publiceras inte. Laglig grund för publicering är att det möjliggör allmänhetens insyn men också för att HaV som myndighet ska tillhandahålla sina allmänna handlingar för vidareutnyttjande, det vill säga för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.

Mer information om hur HaV behandlar personuppgifter hittar du på sidan Om personuppgifter.

Publicerad: 2024-02-08
Sidansvarig: Webbredaktion