Remisser 14 december 2020

Hitta på sidan

Remiss gällande ändringar i föreskrifter som avser
förhandsanmälan och landning av torsk från Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på ett förslag om ändring av HaV:s föreskrifter (HVMFS 2017:8) om fiskefartygs tillträde till hamnar, samt (HVMFS 2018:17) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet.

Den 1 december trädde nya EU-bestämmelser i kraft gällande torskfångster från Östersjön. För att anpassa och harmonisera de nationella föreskrifterna föreslår HaV föreskriftsändringar. Syftet är att möjliggöra landningskontroll och utse hamnar där nämnda fångster får landas.

HaV önskar nu ta del av era synpunkter på förslaget om ändrade föreskrifter. Med anledning av brådskande anpassning av regelverket till de nya EU-bestämmelserna är remisstiden kort. Sista dag för remissvar är 28 december 2020.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari 2021.

Dokument

Svara på remissen

  • Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 28 december 2020.
  • Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.
  • Ange ärendets diarienummer 3663-2020 i e-postmeddelandets ärendemening.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Publicerad: 2020-12-14
Sidansvarig: Webbredaktion