Remisser 25 februari 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande åtgärder för visst fiske i Östersjön under
fredningsperioder till skydd för torsk

Remissen gäller förutsättningar för visst fiske i Östersjön under fredningsperioder. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.

Föreslagna åtgärder

Åtgärderna liknar till stor del de ändringar som föreslogs förra året vid samma period, men vid införande av nationella bestämmelser för år 2021 var det osäkert om de särskilda undantagsbestämmelserna i TAC-bestämmelserna skulle återkomma även kommande år. Nu har liknande bestämmelser införts för 2022 och sannolikt kommer motsvarande undantag antas för år 2023. Förslaget på ändringar anpassas därför i år till att i största möjliga mån även passa kommande TAC-bestämmelser om fredningsperioder för att ändringar inte ska behöva göras årligen.

Kontrollåtgärderna som föreslås i remissen är sammanfattningsvis:

  1. Krav på sortering baserat på art eller storlekskategori av pelagisk fångst vid landning innan transport, alternativt efter transport till beredningsindustrin om mottagningsanläggningen ifråga huvudsakligen hanterar fångst med syfte att användas som livsmedel,
  2. Förbud att vid pelagiskt fiske medföra redskap ombord som inte får användas under förbudsperioden (därutöver gäller redan krav på att surra och stuva redskap vid transit
    genom områden som saknar undantag från fiskeförbud),
  3. Begränsning till att enbart bedriva pelagiskt fiske i ett ICES-delområde per fiskeresa vid fiske i delområde 24 eller 25,
  4. Anmälningskrav innan påbörjad fiskeresa, vid fiske under förbudsperioden för pelagiska fiskare som inte har en VMS- eller AIS-utrustning ombord i drift och sändande.
  5. Anmälningskrav i samband med utsättande av passiva redskap för fiske. Anmälningskravet ska inte gälla vid fiskeresor som bedrivs av fiskare med ålfisketillstånd som på fiskeresan endast bedriver riktat fiske efter ål.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten, HaV, senast den 21 mars 2022. Vi ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer 845-2022 i e-postmeddelandet när ni svarar.

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte. Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-02-25
Sidansvarig: Webbredaktion