Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på föreslagna riksintresseområden för yrkesfiske.

Om remissen

Vi genomför en översyn av områden som är riksintresse för yrkesfiske enligt Miljöbalken (MB) bestämmelser i 3 kap. 5 §.

Havs- och vattenmyndigheten överlämnar med denna remiss förslag och uppgifter om områden av riksintresse för yrkesfiske.

Riksintresseanspråken ska vara vägledande för den fysiska planeringen och uppgifter om anspråken ska lämnas för att stödja den kommunala översiktsplaneringen och tillämpningen av Plan- och bygglagen. Uppgifter ska också lämnas till den pågående havsplaneringen där avvägning mot andra intressen i havsplaneområdena genomförs.

Riksintresse för yrkesfiske omfattar fångstområden och viktiga reproduktionsområden i havet och inlandsvatten samt hamnar som behövs för landningar av fångsten och för service till fiskefartygen.

Nu gällande riksintresse beslutades 2006. De förslag som lämnas här är ett resultat av en översyn av dessa som påbörjades under andra halvåret 2018 och som har planerats i samråd inom myndigheten med den pågående havsplaneringen.

Svara på remissen

Vi vill att remissynpunkterna skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se.

Ange ärendets diarienummer 2244-18 i e-postmeddelandets ärendemening. Remissvaren ska ha kommit in senast den 30 augusti 2019.

Det är särskilt angeläget att ni lämnar synpunkter om:

  • Hur information och vägledning i värdebeskrivningar och andra underlag, till exempel kartor och geodata, bäst ska utformas och tillgängliggöras för att stödja den fysiska planeringens genomförande.
  • Uppgifter med referenser som bidrar till värdebeskrivningarnas information av regionala lokala förhållande i de värdekärnor som beskrivs i underlagen och som kan vara vägledande för avvägning och bedömning av ”Påtagligt försvårande” och ”Påtaglig skada”.
  • Bedömning av de kriterier vi preciserar och hur avvägningen mellan fångst- respektive rekryteringsområde ska anges i värdebeskrivningarna.
  • Vilka hamnar som ska anses uppfylla kriterierna för att vara riksintresse.
  • Vilka inlandsvatten som ska anses uppfylla kriterier för att vara riksintresse. Vi vill också gärna ha referenser som kan användas för att beskriva hur inlandsvatten bidrar till svenskt yrkesfiske.

Geodata för nedladdning

Rikintresse för yrkesfiske

Areella anspråk fiskerier, värdekartor

Bedömningsunderlag fiskehamnar och inlandsvatten:

Publicerad: 2019-04-05
Sidansvarig: Webbredaktion