Remisser 27 augusti 2021

Hitta på sidan

Att fastställa miljökvalitets­normer för ytvatten­förekomster i överens­stämmelse med bevarande­mål för arter och naturtyper

Remissversion av vägledning till 3 kap. 2 § och 4 kap. 5-6 §§ i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2019: 25) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten.

Denna vägledning syftar till att beskriva de analyser och bedömningar som behöver göras för att formulera de särskilda krav som behöver ställas med anledning av att en ytvattenförekomst är, utgör del av eller påverkar ett Natura 2000-område.

Hantering av remissen

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter på bifogat förslag till vägledning.

De tillämpningar av HVMFS 2019:25 och HVMFS 2017:20 som föreslås i vägledningen är principiellt viktiga då kraven på miljöhänsyn tydliggörs i de vattenförekomster som omfattas av Natura 2000 bestämmelserna.

Havs- och vattenmyndigheten vill särskilt ha synpunkter på:

  1. Är beskrivningen av arbetsgången i kapitel 3 tillräckligt tydlig för att vara till stöd då miljökvalitetsnormer ska fastställas i ytvattenförekomster som utgör, utgör del av eller påverkas av bevarandemål? Ge annars gärna förslag på utveckling av metoden eller beskrivningen av metoden.
  2. Är beskrivningen av hur den sammanvägda miljökvalitetsnormen kan omhänderta ekologiska behov hos arter och naturtyper tillräckligt tydlig? Vad behöver annars utvecklas?

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar även synpunkter på om och hur vägledningen genererar behov av kunskapsunderlag och metoder för bedömningar och avvägningar inför att miljökvalitetsnormer i Natura 2000 områden ska fastställas. Det kan exempelvis innebära behov av kunskaper och metoder för att beräkna/uppskatta behovet av vatten för arter och naturtypers ekologiska behov (ekologiska flöden, miljöanpassade flöden) i relation till samhällets behov av att använda vatten för exempelvis energiproduktion och dricksvattenförsörjning.

Svara på remissen

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 september 2021.

Havs- och vattenmyndigheten ser helst att svaret skickas med e-post till
havochvatten@havochvatten.se i Wordformat. Ange ärendets diarienummer i e-postmeddelandets ärendemening. Ange tydligt för vilket kapitel och avsnitt de detaljerade kommentarerna gäller.

Publicerad: 2021-08-27
Uppdaterad: 2022-04-26
Sidansvarig: Webbredaktion