Remisser 23 maj 2022

Hitta på sidan

Remiss gällande vägledning för att definiera ekologisk potential

Havs- och vattenmyndigheten vill ha era synpunkter på bifogat förslag till vägledning.

Om förslaget

När vattenmyndigheten har förklarat en ytvattenförekomst som kraftigt modifierad , KMV, måste vattenmyndigheten bedöma vilken vattenkvalitet som kan uppnås i ytvattenförekomsten. Det innebär att ytvattenförekomsten inte ska nå kvalitetskravet god ekologisk status, GES, utan istället ska uppnå kvalitetskravet god ekologisk potential, GEP.

Varje KMV kräver en skräddarsydd definition av ekologisk potential eftersom potentialen utgår från den fysiska förändring som är nödvändig för att miljön i stort alternativt en samhällsnyttig verksamhet, såsom exempelvis översvämningsskydd eller vattenkraft, ska kunna fortgå. Detta förslag på vägledning beskriver hur vattenmyndigheten bör gå till väga för att definiera ekologisk potential i ett KMV.

Vägledningens syfte är att bidra till att:

  • vattenmyndighetens definition av ekologisk potential i det enskilda fallet uppfyller kraven i vattenförvaltningsförordningen (2004:660) och HVMFS 2019:25, vilket innebär att kraven i vattendirektivet uppfylls,
  • vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker i linje med den metod som anges i CIS Guidance Document No. 37,
  • vattenmyndighetens definition av ekologisk potential sker på ett likvärdigt sätt i hela landet, samt att
  • vattenmyndigheten tydliggör på vilka grunder ekologisk potential har definierats.

Vägledningens huvudsakliga målgrupp är vattenmyndigheterna som gör bedömningarna av ekologisk potential samt länsstyrelsernas beredningssekretariat som tar fram underlagen till bedömningarna. Även prövnings- och tillsynsmyndigheter, andra myndigheter, kommuner, organisationer, vattenråd, enskilda och verksamhetsutövare som kan ha behov av, eller bistå med, information på regional och lokal nivå kan ha användning av vägledningarna.

Havs- och vattenmyndigheten vill uppmärksamma om att denna vägledning ingår i ett paket av vägledningar som remitteras preliminärt under första och andra kvartalet 2022. Detta paket omfattar följande vägledningar:

  • vägledning för förklarande av KMV,
  • vägledning för beslut om undantag
  • vägledning om bedömning av annat sätt samt
  • aktuell vägledning för definition av ekologisk potential innefattande två fallstudier.

Utöver dessa kommer stödjande underlagsdokument, exempelvis om orimliga kostnader, att biläggas dessa vägledningar. I ett första steg distribuerades vägledning för förklarande av KMV och bedömning av annat sätt på remiss.
Notera att remissen även omfattar ett förslag på åtgärdsbibliotek och fallstudier som avser att utgöra stöd till vägledningens huvuddokument och bedömningarna av ekologisk potential.
Havs- och vattenmyndigheten vill framhålla att definiera ekologisk potential är en komplicerad del i vattenförvaltningsprocessen som i vissa delar är svårt att förenkla.

Dokument

Svara på remissen

Havs- och vattenmyndigheten publicerar remissvar från myndigheter, företag och organisationer på sin webbsida. Remissvar från privatpersoner publiceras inte.

Information om hur HaV behandlar personuppgifter i samband med remisshantering.

Publicerad: 2022-05-23
Sidansvarig: Webbredaktion