Remiss om revidering av föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten samt föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten

Havs- och vattenmyndigheten har reviderat de föreskrifter som reglerar hur ytvattenförekomster kartläggs och analyseras samt klassificeras och normsätts.

Den 14 maj 2019 presenterade vi förslag på två av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Remissvaren skulle vara inne senast den 30 augusti 2019.

 

Så gick samrådet till

Samrådet hölls nationellt, regionalt och med grannländer. Vi ordnade ett antal möten med olika grupper. Synpunkter togs emot skriftligt fram till och med den 30 augusti 2019.

Sammanställning av svar

I remissammanfattning och bemötande Pdf, 256.4 kB. kan du läsa en sammanställning av de svar som kom in under samrådet samt vårt beaktande av ett antal synpunkter som remissinstanserna särskilt lyft fram. I sammanställningen finns också en lista med vilka avgörande ändringar som slutligen gjorts i relation till förslagen i remissen.

Svar som kom in

Här hittar du de remiss-svar som kom in. Eftersom det kommit in flera förfrågningar om att få se remissvaren har Havs- och vattenmyndigheten valt att publicera svar från myndigheter, företag, branschorganisationer och intresseorganisationer. Privatpersoners svar publiceras inte. Svaren finns här:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bransch- och intresseorganisationer
Företag
Intresseorganisationer
Kommuner och regioner
Länsstyrelser och Vattenmyndigheter
Myndigheter
Publicerad: 2019-05-13
Uppdaterad: 2019-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion