Remiss gällande förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och den strategiska miljökonsekvensbeskrivningen

Havs- och vattenmyndigheten har samlat in synpunkter på förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft och planens miljökonsekvensbeskrivning.

Information om remissen

Havs- och vattenmyndigheten fick tillsammans med Svenska kraftnät och Energimyndigheten i januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft.

Svara på remissen

Svara senast 28 juni

Synpunkter önskas så snart som möjligt men ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 28 juni 2019. Till följd av de snäva tidsramarna för arbetet kommer ingen förlängd samrådstid att medges.

Använd svarsformuläret och skicka dina synpunkter med e-post till:
vattenmiljoochvattenkraft@havochvatten.se.

Ange ärendets diarienummer (99-2019) i e-postmeddelandets ärendemening. Remissvaren ska ha kommit in senast den 28 juni 2019.

Ladda ned svarsformulär Excel, 74 kB..

Frågor vi gärna vill ha svar på:

  • Finns det några särskilda synpunkter på föreslagna indelningar i prövningsgrupper eller tidsplanen, för att nå målet om största möjliga vattenmiljönytta och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel? Detta eftersom ändringar gjorts i de sedan tidigare publicerade förslagen på prövningsgrupper och tidsplan (ange prövningsgruppens id-nummer om synpunkter lämnas).
  • Finns det ytterligare kunskap och underlag gällande Natura 2000 områden som inte har beaktats i planen?

Du som inte har möjlighet att svara via e-post kan skicka svar till:

Havs- och vattenmyndigheten
Box 11 930
404 39 Göteborg

Märk kuvertet med diarienummer 99-2019.

Målgrupp och syfte

Förslag till nationell plan riktar sig till centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, berörda miljöorganisationer, branschorganisationer och enskilda verksamhetsutövare.

Förslaget kan även vara av intresse för andra målgrupper.

Syftet med den nationella planen är att:

  • Alla som bedriver vattenverksamhet för produktion av vattenkraftsel ska förse sin verksamhet med moderna miljövillkor.
  • Kommande omprövningar kan göras på ett samordnat sätt.
  • Omprövningarna ska kunna ske på ett sätt så att det miljömässiga sammanhanget blir tydligt.
  • Största möjliga nytta för vattenmiljön ska uppnås och samtidigt ska nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel främjas.
  • De underlag och utredningar som behövs på regional och lokal nivå ska hinna tas fram i god tid innan prövning.

Om remissen och förslaget till nationell plan

Förslag till nationell plan innehåller bland annat prövningsgrupper och en tidsplan, ett riktvärde som vägledning till vattenmyndigheterna i deras arbete med fastställande av kraftigt modifierade vatten och mindre stränga krav. Risker och konsekvenser beskrivs i den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen.

Förslaget bygger på propositionen Vattenmiljö och vattenkraft, och där efterföljande lagändringar i Miljöbalken och förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet.

Karta med prövningsunderlag för vattenkraft

Zooma i kartan för att se prövningsgruppens ID-nummer och årtal.

Exempel på tidigt förslag på tidplan:

Kartan visar tidsplan på huvudavrinningsnivå enligt 2012 års indelning. Årtalen visar första och sista år som prövningsgrupper ska komma in med anmälan om omprövning. De ingående prövningsområdena ska normalt hanteras nerifrån och upp i avrinningsområdet. Tomma områden är huvudavrinningsområden som i dagsläget inte har några registrerade kraftverk. En komplettering kan komma att ske efter att anmälningarna till nationella planen har avslutats.

Publicerad: 2019-05-06
Sidansvarig: Webbredaktion